Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija

Dejavnosti sektorja so:

  • vodenje investitorstva ter priprava in izvajanje inžiniringa pri stanovanjski oz. drugi vrsti gradnje ter izvajanje gradbenega nadzora;
  • priprava in vodenje investicij na področju javnih gospodarskih služb;
  • priprava in vodenje vseh nalog pri gradnji nepremičnin v lasti Občine Piran oz. drugih lastnikov
  • vzdrževanje meteorne kanalizacije.

Nepremičnine

Vodenje investitorstva ter priprava in izvajanje inženiringa pri stanovanjski oz. drugi vrsti gradnje ter izvajanje gradbenega nadzora za potrebe ustanovitelja (Občine Piran)

V sektorju se ta naloga izvaja zelo uspešno že vrsto let.

Poleg tega  nudimo tudi izvajanje vseh inženiring uslug pri pridobivanju vseh upravnih dovoljenj za gradnjo objektov.

  • Priprava in vodenje investicij na področju javnih gospodarskih služb

V okviru sektorja se vodenje teh nalog izvaja skladno s sprejetim letnim programom družbe in Občine Piran ter sklenjenimi pogodbami z Občino Piran o prenosu in izvajanju investicijskih nalog.

 

Zbiranje in odvajanje odpadne vode

Kanalizacijski sistem v Občini Piran poteka po izredno razgibanem terenu in pod morsko gladino. Zato komunalna  odpadna voda ne more pritekati na čistilne naprave gravitacijsko, temveč preko črpališč. V črpališčih so črpalke, katere dvignejo komunalno odpadno vodo na višjo nadmorsko višino. Na celotnem kanalizacijskem sistemu je petnajst takih črpališč.

Večji primarni kanalizacijski kolektorji, ki zbirajo in odvajajo komunalno odpadno vodo do čistilne naprave Piran so:

  • Kolektor Lucija – Portorož je dolg preko 8 km, opremljen s štirimi polžnimi in dvema centrifugalnima črpališčema. Premer kolektorja znaša od 400 do 1100 mm. Poteka pretežno pod gladino morja.
  • Kolektor Strunjan – Fiesa – Bernardin je dolg okrog 6 km in opremljen s tremi centrifugalnimi črpališči.  Značilnost tega kolektorja je premagovanje višin čez 90 m.
  • Kolektor Piran – je opremljen s centrifugalnima črpališčema na Punti in glavnem pomolu. Od črpališča na pomolu pa do parkirišča pred Piranom poteka kolektor premera 400 mm po morskem dnu.

V nekaterih delih mesta je poleg kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadne komunalne vode tudi padavinski kanalizacijski sistem, ki odvaja padavinsko vodo v potok Fazan ali direktno v morje.

Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja v občini Piran za obdobje 2021-2024

Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Piran (2023)

Dogovor o obračunu storitev javne gospodarske službe v primeru izrednih izlivov vode na internih vodovodnih instalacijah

Dogovor o obračunu storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode pravnim osebam v primeru izrednih izlivov vode na internih vodovodnih instalacijah