Obvestila

Obvestilo lastnikom greznic

Glede na Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/15) je potrebno obstoječo greznico zamenjati z malo čistilno napravo in sicer:

  • Rok za objekte, ki nimajo ustreznega čiščenja odpadne vode, kot je bilo predpisano v času gradnje je do 31.12.2021.
  • Za objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico oz. kot je bilo predpisano v času gradnje, je rok ob prvi rekonstrukciji objekta.

Seznam malih čistilnih naprav je na spletni strani Gospodarske zbornice: www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005

 

Obvestilo upravljavcem površin

Obveščamo vse upravljavce površin, iz katerih se odvaja padavinska voda v kanalizacijo, da:

  • na svojih površinah redno čistijo in vzdržujejo utrjene površine, peskolove in lovilce olj,
  • čistijo in vzdržujejo svoje kanalske cevi, namenjene odvajanju padavinske vode.