Praznjenje greznic in MČN

Praznjenje greznic in prevzem blata iz malih čistilnih naprav

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/15) nalaga lastniku greznice ali male čistilne naprave praznjenje greznice ali male individualne -hišne čistilne naprave enkrat na tri leta.

Vsebina greznic in blato iz malih čistilnih naprav se obdeluje na napravi za sprejem blata iz greznic in malih čistilnih naprav, ki je locirana na centralni čistilni napravi Piran. Trdni odpadek prevzame pooblaščeni izvajalec v nadaljnjo obdelavo. Odpadna voda, ki pri tem nastane se čisti na čistilni napravi Piran. Storitev se obračunava mesečno, po količini porabljene pitne vode.
Praznjenje se vrši po pisnem obvestilu Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. oz. po naročilu lastnika objekta. Lastnik objekta mora zagotoviti nemoten dostop specialnemu komunalnemu vozilu.