Kompostiranje odpadkov

Na območju odlagališča imamo poleg rastlinske čistilne naprave tudi asfaltiran plato, kjer zbiramo zeleni rez (pokošena trava, grmovje, posekana drevesa, odmrle rastline…), ki nastanejo zaradi parkovne dejavnosti našega podjetja in kar pripeljejo uporabniki iz gospodinjstev.

Odpadke za kompostiranje predajamo izbranemu ponudniku, ki jih transportira v svoj obrat.

Podrobnosti o pravilih ravnanja z odpadki so zapisane v Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran (UL RS  št. 66/2012) v poglavju Predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki.