Katalog Informacij Javnega Značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Arze 1b
6330 Piran – Pirano
Katalog je dostopen na naslovu: www.okoljepiran.si
Datum prve objave kataloga: 01.09.2005
Datum zadnje spremembe: 01.09.2005
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika.

 

2. Splošni podatki o javnem zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa: 90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
37.100 Reciklaža kovinskih odpadkov
45.210 Splošna gradbena dela
50.200 Vzdrževanje,poprav.mot.vozil
52.482 Dej.cvetličarn
52.488 Trg.na drobno v dr. spec. prod.,d.n.
60.230 Dr.kopenski potniški promet
63.210 Dr.pomožne dej.v kopenskem prometu
63.220 Dr.pomožne dej.v vodnem prometu
71.220 Dajanje ladij v najem
74.120 Računovodsko,davčno svetovanje
74.201 Geo-meritve,kartiranje
90.010 Ravnanje z odplakami
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dej.deponij,uničevanje odpadkov
90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.031 Čiščenje okolja
90.032 Dr.dej.javne higiene
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.720 Dr.dej.za sprostitev,d.n.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Sektor javnih storitev
Sektor turistične infrastrukture
Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija
Finančno-računovodski sektor
Sektor za splošne, kadrovske in pravne zadeve
2.b Organigram organa

Organigram Javnega podjetja OKOLJE Piran d.o.o.

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Pristojna oseba:  Nebojša Kovačič, vodja sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve: nebojsa.kovacic@okoljepiran.si
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških dokumentov: Letni program družbe
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Uradni postopki, ki jih vodi organ:
1. Izdaja soglasij
2. Izdaja dovoljenj
3. Javni razpisi
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
1. kataster kanalizacijskega omrežja (meteorna, fekalna kanalizacija, črpališča in čistilne naprave)
2. kataster grobov
3. kataster smetnjakov
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:
1. Gis
2. Kataster
2.j Najpomenbnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Pisno ali v elektronski obliki.

 

 

 

4. Seznam najpogostje zahtevanih informacij javnega značaja
Kaj vključuje cena odvoza in odlaganja odpadkov?
  • zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov,
  • ločeno zbiranje stekla, plastike in papira,
  • ločeno zbiranje nevarnih odpadkov,
  • ločeno zbiranje kosovnih odpadkov,
  • republiško takso za obremenjevanje okolja.
Določitev cene in obračun
(1) Cene storitev javne službe določi občinski svet na predlog izvajalca javne službe, pri čemer morajo upoštevati, da je cena oblikovana skladno z državnim predpisom, ki ureja oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, tehničnim pravilnikom in Pravilnikom o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga sprejme občinski svet na predlog župana.
(2) Pravilnik podrobneje ureja način oblikovanja in obračuna cene posamezne storitve na enoto storitve ter merila za obračun posameznih storitev javne službe za posamezne kategorije uporabnikov.
(3) Enota storitve je količina odpadkov v teži (kg) oziroma prostornini (m3) odpadkov, ki jih ustvari povzročitelj.
(4) Podlaga za obračun storitev v gospodinjstvih je število vseh uporabnikov/gospodinjstev rednega programa zbiranja in prevoza odpadkov ter volumen posode ali vreče, določen na podlagi števila oseb (izvirnih povzročiteljev) pri posameznem uporabniku/gospodinjstvu, upoštevajoč pavšalno letno količino/prostornino vseh povzročenih komunalnih odpadkov na osebo ter pogostost (frekvenca) prevzemanja odpadkov. Merila za določanje podlage za obračun so podrobneje opredeljena v tehničnem pravilniku.
(5) Podlaga za obračun storitev za uporabnike iz proizvodne in storitvene dejavnosti se določa glede na količino odpadkov v teži, preračunani v prostornino oziroma glede na minimalno količino komunalnih odpadkov, določeno z merili v tehničnem pravilniku.
Kdo mora biti vključen v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki ?
Po občinskem odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran – Uradni list RS št. 23/2012), je na celotnem območju Občine Piran obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov po sistemu in na način, ki je predpisan s tem odlokom. Vsi lastniki, uporabniki oz. upravljavci objektov bivanja morajo biti vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki oziroma vključeni v organiziran reden odvoz odpadkov, obvezno odlaganje ter plačevanje opravljanja odvoza in deponiranja odpadkov, ne glede njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
Zakaj ne odvažamo odpadkov, ki so odloženi poleg posod za odpadke?
Odlok v 19. členu določa prepoved odlaganja odpadkov izven zbirnih posod za odpadke, če ti niso odloženi v posebnih plastičnih vrečkah, ki jih sicer uporabljamo predvsem v starem mestnem jedru. Odpadki, ki so poleg posod odloženi v drugih vrečkah, so zato napačno odloženi in jih naše službe ne odvažajo. Če imajo uporabniki premajhne posode za količino odpadkov, ki jih proizvedejo, morejo bodisi naročiti večjo posodo ali pa dodatne odpadke odložiti v teh posebnih plastičnih vrečkah, ki jih lahko kupite na našem sedežu ali v našem prostoru na Savudrijski 13 v Piranu.
Razlog za to določilo je precej enostaven. Novi odlok je med drugim spremenil tudi način obračuna smetarine, ki se je v preteklosti določala glede na kvadraturo stanovanjskih ali poslovnih prostorov, po novem pa se obračuna glede na prostornino posod za odpadke, ki jih uporabljate. Torej je osnova za obračun smetarine, ki krije stroške sistema odvoza in deponiranja odpadkov, velikost posod, ki jih imate, in pogostost praznjenja le-teh. To pomeni, da za odpadke, ki so odloženi poleg posod, ni mogoče obračunati smetarine. Ker pa se cena odvoza smeti določa na podlagi stroškov, ki jih imamo na tem področju, bi se stroški odvoza tako odloženih odpadkov prevesili na vse ostale uporabnike.Uporabniki, ki Vam sedanja prostornina posod ne zadošča, imate zato dve možnosti. Če se Vam večja količina odpadkov pojavlja konstantno, morate naročiti večjo posodo. Če pa se Vam taka količina odpadkov pojavlja le občasno, je bolje, da kupite posebne plastične vrečke, ki jih lahko odložite poleg posod za odpadke, saj so v njihovi ceni že všteti stroški odvoza. Če imate večje količine odpadkov le ob izjemnih primerih, se boste z nakupom plastičnih vrečk Okolja namreč izognili postavitvi večjih posod, ki pomenijo stalno višjo smetarino. Obenem naj Vas namreč opozorim, da nam odlok nalaga dolžnost, da v primeru pogostega pojavljanja večje količine odpadkov poleg posod, sami odredimo večjo prostornino posod. S kombiniranjem manjših posod za odpadke, ki Vam zadoščajo za minimalni obseg odpadkov, in plastičnih vrečk boste dosegli za Vas optimalno višino smetarine.

 

5. Informacija javnega značaja- podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ, 12.odstavek)
PREJEMKI V LETU 2018
Informacija javnega značaja -podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ,12.odstavek)

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA 2022

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA 2021

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA 2020

6. Informacija javnega značaja- podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ, 11.odstavek)
DONACIJE V LETU 2024

DONACIJE V LETU 2023

DONACIJE V LETU 2022

 

SPONZORSTVO V LETU 2024

SPONZORSTVO V LETU 2023

SPONZORSTVO V LETU 2022

 

SVETOVALNE IN DRUGE AVTORSKE ALI INTELEKTUALNE STORITVE 2022

SVETOVALNE IN DRUGE AVTORSKE ALI INTELEKTUALNE  STORITVE 2021

SVETOVALNE IN DRUGE AVTORSKE ALI INTELEKTUALNE  STORITVE 2020

 

POSLOVNI NAČRT 2024

POSLOVNI NAČRT 2023

POSLOVNI NAČRT 2022 za RK in NS

IZJAVA_ZDSMA