Dejavnosti

Dejavnosti družbe so organizirane v naslednjih sektorjih: 

 • Sektor javnih storitev
 • Sektor turistične infrastrukture
 • Sektor splošnih služb
 • Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija

JP Okolje Piran izvaja naslednje dejavnosti s področja javnih služb:

 • ravnanje s komunalnimi odpadki
 • upravljanje, vzdrževanje kanalizacijskih in ostalih komunalnih objektov in naprav
 • javna snaga in čiščenje javnih površin
 • urejanje javnih poti, površin za pešce  parkov in zelenih površin
 • upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč
 • pogrebne storitve
 • urejanje prometa, javnih parkirišč in garažnih hiš
 • urejanje in vzdrževanje javnih kopališč ter obalnega morskega pasu in obalnega morja
 • upravljanje pristanišč – luk
 • urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
 • urejanje in vzdrževanja javnih sanitarij