Odlaganje komunalnih odpadkov

Od 17. januarja 2011 na odlagališče Dragonja ne odlagamo več odpadkov. Prekrito je z zemeljskim materialom. Po stabilizaciji telesa odlagališča bo opravljena dokončna sanacija in zapiranje odlagališča.

Pretovor odpadkov se vrši na površinah v okviru zbirnega centra.

DSCI0967

Lokacija odlagališča odpadkov občine Piran je v Dragonji. Na odlagališče se je začelo odlagati že leta 1964. na površini 1,6 ha. Leta 1991 smo izvedli sanacijo, ki je vključevala uporabo kompaktorja, ki odpadke mehansko stisne z namenom zmanjšanja njihovega volumna, tako, da se je podaljšala življenjska doba odlagališča. Uvedli smo prekrivanje odpadkov z zemeljskim materialom in sicer dvometrsko plast odpadkov prekrijemo z 20 do 40 cm zemlje. V poletnem času pa odpadke zaradi smradu pokrivamo dnevno. Postavili smo odplinjevalce, preko katerih se je plin, ki je nastajal zaradi razgradnje odpadkov izpustil v ozračje. S tem smo preprečili možnost samovžiga in onesnaževanja z metanom.

V letu 1997 smo odpadke pričeli odlagati na novem delu odlagališča. Dno novega odlagalnega polja je prekrito z PEHD-folijo, ki preprečuje pronicanje onesnaženih izcednih vod v tla in posledično v podtalnico. Izcedne vode nastanejo kot posledica padavin, ki padejo v telo odlagališča in se onesnažijo z odpadki. Izcedne vode so speljane v zbirni kanal in nato v rastlinsko čistilno napravo ter nato v javno kanalizacijo, ki se zaključi z biološko čistilno napravo v naselju Dragonja. Izcedno vodo kontroliramo skladno s predpisi.

Na območju odlagališča imamo 4 vrtine na katerih izvajamo vzorčenje podtalnice, skladno s predpisi.
Odplinjevalci so povezani na baklo. Plin, ki nastane zaradi razgradnje odpadkov, je večinoma metan. Metan na bakli izgori v CO2, ki je ravno tako toplogredni plin a 20x manj agresiven.

S postavitvijo plinjakov in povezavo na baklo smo ustrezno rešili odplinjevanje. Zmanjšali smo onesnaževanje okolja s toplogrednimi plini ter preprečili možnost samovžiga odlagališča.

Zbirni center Dragonja
Tudi po prenehanju odlaganja odpadkov na odlagališču Dragonja  na tej lokaciji še naprej obratuje zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.
Ob vhodu na zbirni center je postavljena mostna tehtnica, kjer tehtamo prispele količine odpadkov pred pretovorom in transportom na drugo odlagališče.

DSCI0965   DSCI0968

Postavljen je na samem vhodu na odlagališče Dragonja, kjer lahko občani, ki so vključeni v sistem javne službe ravnanja z odpadki brezplačno oddajo ločene frakcije (papir, steklo, plastiko, pločevinke, akumulatorje, kosovne odpadke, gume osebnih vozil, nevarne odpadke, električno in elektronsko opremo; odpadna olja iz gospodinjstva; zeleni vrtni odpad; lesene odpadke).
(Navodila za ločevanje odpadkov, str. 23, 24)

NAVODILA ZA LOČEVANJE ODPADKOV