Dejavnosti družbe

Dejavnosti družbe so organizirane v naslednjih sektorjih: 

 • Sektor javnih storitev
 • Sektor turistične infrastrukture
 • Sektor splošnih služb
 • Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija
 • Finančno – računovodski sektor
 • Sektor za splošne, kadrovske in pravne zadeve

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. izvaja naslednje dejavnosti s področja javnih služb:

 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti in drugih javnih poti,
 • urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
 • pogrebne storitve in 24-urna dežurna pogrebna služba,
 • urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
 • urejanje prometa, javnih parkirišč in garažnih hiš,
 • krasitev mest, naselij (izobešanje zastav),
 • urejanje in vzdrževanje javnih kopališč ter obalnega morskega pasu in obalnega morja,
 • urejanje in vzdrževanje javnih sanitarij,
 • upravljanje pristanišč – komunalni privezi