Organi družbe

Poslovanje in delo družbe vodi uprava družbe, ki jo sestavljata direktor kot predsednik uprave.

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj družbe na predlog nadzornega sveta.

Nadzorni svet Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja šest članov, od katerih je en član oseba, ki jo določi župan, tri člane izvoli občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in dva člana sta predstavnika delavcev.

Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj, razen predstavnikov delavcev.


Uprava družbe:

Direktor družbe: Gašpar Gašpar Mišič, dipl.inž.nav.

Vodja pravne službe: Nebojša Kovačič, univ.dipl.prav.

 

Nadzorni svet:

 • Robert Gregorič, predsednik
 • Onelio Bernetič
 • Niko Mally
 • Andrej Bombek
 • Momir Todorović


Vodje sektorjev:

 • Sektor javnih storitev
  mag. Milica Maslo Bezer, prof. zdrav.vzgoje
 • Sektor turistične infrastrukture
  mag. Neset Dulai
 • Investicijsko-tehnični sektor in kanalizacija
  Jernej Volk, univ.dipl.inž.gradb.
 • Sektor splošnih služb
  Denis Birsa
  , univ.dipl.ekon.