Organi družbe

Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet in direktor.
Naloge skupščine opravlja občinski svet.

Družbo predstavlja in zastopa direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj družbe na predlog nadzornega sveta.

Nadzorni svet

Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja šest članov, od katerih tri člane imenuje in odpokliče občinski svet, dva člana izvoli in odpokliče svet delavcev, enega člana pa imenuje in odpokliče župan.

Direktor družbe: Gašpar Gašpar Mišič, dipl.inž.nav.

Nadzorni svet:

 • Roman Bažec, predsednik
 • Onelio Bernetič, namestnik predsednika
 • Ronald Dovžak
 • Kristina Ivančič
 • Andreas Bombek
 • Momir Todorović


Vodje sektorjev:

 • Sektor javnih storitev
  Sandra Martinčić Loboda
 • Sektor turistične infrastrukture
  mag. Neset Dulai
 • Investicijsko-tehnični sektor in kanalizacija
  Jernej Volk, univ. dipl. inž. gradb.
 • Finančno računovodski sektor
  Mateja Vidnar Stiplošek, mag. posl. ved
 • Sektor za splošne, kadrovske in pravne zadeve
  Nebojša Kovačič, univ. dipl. prav.