Ravnanje z odpadki

Naloge dejavnosti so:

 • organiziranje in izvajanje rednega zbiranja, prevoza, obdelave in odlaganja odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti,
 • organiziranje ločenega zbiranja odpadkov,
 • zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje kosovnih odpadkov,
 • zbiranje nevarnih odpadkov,
 • zbiranje zavrženih oblačil,
 • vzdrževalna in sanacijska dela na odlagališču odpadkov Dragonja v zapiranju,
 • redno kontroliranje nastajanja in preprečevanja divjih odlagališč,
 • kontrola pravilnosti ravnanja z odpadki,
 • vodenje in ažuriranje katastra zbirnih mest za odpadke.

Zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje odpadkov je organizirano za področje celotne občine, torej za slehernega občana ali uporabnika iz gospodinjstva ter za uporabnike iz gospodarstva in negospodarstva. Odpadke zberemo, odpeljemo v zbirni center v Dragonji na površine za pretovor in predajo v nadaljnje ravnanje, obdelavo in odlaganje.

Glede na specifiko poselitve, arhitekturne in goegrafske posebnosti območja, imamo v občini razvitih več načinov zbiranja odpadkov:

Blokovna gradnja

 • mešani komunalni odpadki se zbirajo v skupnih črnih posodah,
 • ločeno zbrane odpadke občani odlagajo v skupne ekološke otoke ob bloku
 • skupna prevzemna mesta.

Individualna gradnja

Mešani komunalni odpadki se zbirajo v lastniški črni posodi, ki je postavljena ob vsaki individualni hiši,

 • ločeno zbrani odpadki se po prinašalnem sistemu zbirajo na ekoloških otokih. Občani prinesejo ločeno zbrane frakcije na najbližji ekološki otok.
 • Na območjih kjer ni možno postaviti ekoloških otokov zbiramo frakcije odpadkov po programu »rumena in rdeča vreča od vrat do vrat«, po koledarju, ki ga uporabniki prejmejo ob vsakokratni razdelitvi vreč (konec januarja, maja in septembra).

Podrobnosti o pogostosti odvoza s posameznih območij so natančneje opredeljene v Programu zbiranja in odpadkov v Občini Piran.

Staro mestno jedro Pirana
V starem mestnem jedru se sistem ravnanja z odpadki vrši z električnim vozilom po sistemu pobiranja “od vrat do vrat”:

 • mešani komunalni odpadki se zbirajo v namenskih tipiziranih zelenih vrečkah,
 • papir in karton se zbira v tipiziranih rdečih vrečkah,
 • plastična in kovinska embalaža se zbira v tipiziranih rumenih vrečkah,
 • organski kuhinjski odpadki v namenskih biorazgradljivih vrečkah.

Preberi več – Navodila za ločevanje odpadkov

Stekla se zaradi varnosti ne zbira v vrečkah, občani odpadno stekleno embalažo lahko prinesejo na ekološke otoke na izhodih iz starega mestnega jedra Pirana.

Prevzemno mesto za prevzem vrečk je naša poslovalnica na Savudrijska ulici 13 (ob mestni tržnici):

Pon-tor-sre-čet-pet  07:00-13:00
Sre      16:00-17:00
Sob     08:00-13:00

Brezplačni prevzem namenskih vrečk je možen le z bonom, ki je priloga računu za smetarino.

Vrečke so posebej označene z logotipom našega podjetja OKOLJE Piran d.o.o. in opremljene z vrvico. Uporabniki odlagajo vrečke vsak ob svojih vhodnih vratih skladno s predpisanim urnikom, ki je opredeljen v Tehničnem pravilniku, ki ga najdete v poglavju Predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Vrečke, ki jih občani odložijo po 7.00 uri zjutraj oziroma ko z vozilom Jolly že opravimo prevzem odpadkov, ne bodo pobrane do naslednjega dne in bodo kazile izgled mesta. Za odlaganje vrečk izven urnika jer predpisana globa 200,00 € (Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Piran UL RS št. 5/2012).