Dejavnost in storitve

Dejavnost pokopališke in pogrebne službe

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. je upravljalec Piranskega pokopališča in izvajalec pokopališke dejavnosti v Občini Piran.

Naša pokopališka in pogrebna dejavnost zajema:

 • vzdrževanje pokopališča;
 • urejanje pokopališča;
 • pomoč pri urejanju dokumentacije
 • priprava na pogrebno slovesnost
 • prevoz posmrtnih ostankov
 • pokop pokojnika.

Thumb_e4d3a4556a7a5047c6ec86c2f746ddce    

Storitve pokopališke in pogrebne službe

Napotki v primeru smrti in ureditev – priprava pogrebne slovesnosti

Nastop smrti na domu
Ko nastopi smrt na domu, svojci pokojnika naj pokličejo osebnega zdravnika ali dežurni zdravstveni dom. Zdravnik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti. Po opravljenem pregledu,svojci naj pokličejo dežurno pogrebno službo Okolja Piran(tel.031 629 475) in se dogovorijo za prevzem in prevoz pokojnika. Ko je pokojnik pripeljan v prostore pokopališča v Piranu svojci lahko v pisarni pokopališča naročijo pogreb.

Nastop smrti v bolnišnici ali domu za starejše
Ko nastopi smrt v bolnišnici ali v domu za starejše občane, o tem svojce pokojnika  obvestijo po telegramu,elektronski pošti ali telefonu ( administrator bolnišnice ali doma starejših občanov ). Administrator svojce seznani o času smrti, kje se pokojnik nahaja ter svojce pozove, da prevzamejo osebne stvari umrlega. Prevzem pokojnika iz bolnišnice ali doma starejših opravi naša pogrebna služba po dogovorjenem protokolu. Po prejemu telegrama, obvestila, se lahko svojci  umrlega oglasijo v pisarni pokopališča v Piranu za naročilo pogrebne slovesnosti.

Potrebni dokumenti za naročilo pogreba, upepelitve ….

Ko svojci pridejo v pisarno pokopališča  Piran za naročilo pogreba, naj  s seboj prinesejo naslednje dokumente;

 • Osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list)
 • Osebni dokument naročnika pogreba ( osebna izkaznica, potni list )
 • Potrdilo o smrti če je ta nastopila na domu.

Svojci naj za klasični pokop s krsto prinesejo s seboj obleko pokojnika. V kolikor se svojci odločijo, da bi  pokojnika upepelili, pokojnika oblečemo v obleko za upepelitev, ki je iz ekološkega materiala in ne oddaja škodljivih emisij za okolje ob upepelitvi, v tem primeru obleka ni potrebna.

Ob naročilu pogreba, morajo svojci sporočiti pokopno mesto (grobnica, grob,žarna niša) če le tega že imajo, za pokop v tovrstno mesto pa mora obvezno soglašati najemnik le tega. Če je najemnik pokopnega mesta pokojnik, ki bo ob pogrebu tam pokopan, se svojci med seboj sporazumno odločijo, kateri bo novi najemnik pokopnega mesta. V kolikor pa pokojnik nima že določenega pokopnega mesta na pokopališču v Piranu mu je to dodeljeno ob naročilu pogreba.

Obvestilo – Od leta 2014 – nova ureditev pravice do pogrebnine in do posmrtnine

Med odločbami ZSVarPre-C, ki so se začele uporabljati s 1.1.2014 so tudi določbe, ki se nanašajo na pravico do pogrebnine in pravico do posmrtnine. Ti pravici sta bili do sedaj urejeni v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje in sta bili vezani na umrlega zavarovanca, ki je bil z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zavarovan za ti pravici določeno obdobje. Pravici sta se uveljavljali pri pogrebnem podjetju (pogrebnina 507,12€), oziroma pri območnih enotah ZZZS-ja (posmrtnina). Z uveljavitvijo ZSVarPre-C sta pravici do pogrebnine in do posmrtnine, kot pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja bili ukinjeni in se po novem urejata na področju socialno varstvenih prejemkov v okviru pravice do izredne denarne socialne pomoči, katero ureja Center za socialno delo.

Pogrebi.info

Storitve pogrebne dejavnosti pokopališča v Piranu

Sprejemna pisarna pokopališča se nahaja pri stranskem vhodu na pokopališče poleg cvetličarne. Za stranke je odprta vsak dan od ponedeljka do petka od 08:00 do 10:00 ure in od 11:00 ure do 13:00 ure. Za naročilo pogreba ali urejanje dokumentacije, plačila najemnin… se stranke osebno zglasijo v sprejemni pisarni. Za splošne informacije pa lahko pokličejo po telefonu na tel.št.05-6175 083, 041-633 342 .

Katere storitve vam nudimo?

Pogrebno svečanost
Vrsto pogreba po izbiri:

Klasični pokop v zemljo, družinsko grobnico ali skupno ( tržaško ) grobnico.

Thumb_6beac6f55172be494eedf0eba1f2ff05

 • Izbor pogrebne opreme
  • Klasične pokopne krste (lesene lakirane krste z različnimi cvetličnimi ali verskimi motivi)
  • Sarkofagi ( šesterokotne lakirane krste z različnimi cvetličnimi ali verskimi motivi )
  • Pocinkani vložki ( pločevinasti pocinkani vložki za sarkofage in krste, za pokop v grobnice ali prevoz pokojnikov v druge države )

Žarni pokop v zemljo, žarno nišo, družinsko grobnico, skupno (tržaško) grobnico.

Thumb_f0fc147fa4d73fc9f04568c0aef799ef

 • Upepelitev ( prevzem in priprava pokojnika, prevoz pokojnika v upepeljevalnico na ljubljanske Žale, prevzem pepela pokojnika)
 • Poslovitev od pokojnika pred upepelitvijo ( v kolikor naročnik pogreba izrazi željo po poslovitvi pred upepelitvijo, pokojnika uredimo in ga za določen čas položimo v vežico )
 • Izbor pogrebne opreme
  • Krste za upepelitev ( lesene krste, ki ob upepelitvi ne dajejo škodljivih emisij za okolje)
  • Žare ( iz plastike, pločevine, aluminija, bakra,… različnih barv, velikosti, vzorcev,…)
 • Ostala oprema
  • Nagrobna obeležja ( lesene piramide, križi, bašluki, …)
  • Žalne knjige ( iz modrega ali črnega žameta )
  • Žalni prt (posojamo ga za žalne slovesnosti v podjetjih, šolah, zdravstvenih domovih …)
 • Ostale storitve
  • Dodelitev grobnega prostora in sklepanje najemniških pogodb
  • Prevoz pokojnika v druge kraje po Sloveniji ali v tujino
  • Objava osmrtnice v medijih ( radio Koper ) in na naši oglasni deski
  • Plačilo pogrebnih stroškov ali najemnine pokopnih mest
  • Urejevanje grobov

Storitve zaračunamo na podlagi veljavnega cenika.

Posip pepela v morje

Svojci, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti z raztrosom pepela v morje, se v pisarni pokopališča dogovorijo za prevzem in upepelitev pokojnika ter dan in uro pogrebne svečanosti na morju. Na Upravni enoti Piran nato podajo vlogo za pridobitev dovoljenja za pokop izven pokopališča. Izdano odločbo administrator pokopališča prevzame in posreduje upravi za pomorstvo, katera izda še dovoljenje za raztros pepela v morje.

Raztros pepela se opravi na razdalji 1,5 navtične milje severno od rta Madona v Piranu. Ladja lahko izpluje iz pomola v Piranu, Portorožu ali Luciji.

Na željo svojcev se lahko v protokol vključijo še duhovnik, govornik, trobentač in pevci.

Najem grobnega prostora

Thumb_aa742f88b090c24f1a9e378f56eb3da8

Zaradi pomanjkanja grobnih prostorov le teh ne oddamo v najem v naprej. Najemnik postanete šele v primeru smrti v družini s sklenitvijo najemne pogodbe. Najem je možen tudi če vam odstopi grobni prostor nekdo, ki ga že ima v najemu in ki ima do dneva prenosa poravnane vse obveznosti do najemodajalca. V tem primeru se morata oba, bodoči najemnik, in zdajšnji najemnik, osebno oglasiti pri nas v sprejemni pisarni z osebnim dokumentom. Tu bo dosedanji najemnik podal odstopno izjavo v kateri bo navedel  bodočega najemnika groba. Na podlagi te izjave bo referent za pokopališko dejavnost pripravil najemno pogodbo.

Če vam kdo ponudi svojo grobnico za protiplačilo, je to v nasprotju s predpisi in je zadevo potrebno prijaviti JP Okolje Piran, ki kot upravljavec edini lahko ureja razmerja z najemniki grobnih prostorov, najem pa obračunamo po vsako kratnem veljavnem ceniku.

Vse najemnike grobov pogodba zavezuje, da morajo razen plačevanja letnih najemnin, grobove redno vzdrževati ter za njih skrbeti. V kolikor najemnik ne plačuje svojih obveznosti ali grob zanemari v tolikšni meri, da kvari estetski videz pokopališča,  je o tem pisno obveščen in vabljen, da to čim prej odpravi. Če se na večkratna pisna obvestila ne odzove, najemodajalec lahko odstopi od pogodbe in odda grobni prostor drugemu najemniku.

Najemniki grobnih prostorov so dolžni:

 • najemnik grobnega prostora mora sporočiti upravljalcu pokopališča spremembo naslova,
 • redno vzdrževati najeti grobni prostor,
 • postaviti ali odstraniti nagrobni spomenik le v soglasju z upravljalcem pokopališča, oziroma spremeniti arhitekturno zasnovo groba samo v skladu z načrtom razdelitve pokopališča,
 • skrbeti za to, da ne poškodujejo drugih grobov,
 • odlagati smeti in druge odpadke v za to določene kontejnerje in koše za ločeno zbiranje  odpadkov.