Sklep o višini parkirnine za uporabo javnih prometnih površin za dostavo blaga na območju ožjega mesta Piran

1.člen
Ta sklep določa višino parkirnine za uporabo javnih prometnih površin v območju ožjega mesta Piran za kratkotrajno parkiranje, zavezance za plačilo parkirnine in cene tehničnega pripomočka za upravljanje v sistemu fizične zapore območja ožjega mesta Piran.

2.člen
Višina parkirnine je različna glede na obdobje dneva, ko se vozila zadržujejo v območju ožjega mesta Piran ter glede na čas zadrževanja vozila na tem območju.
Zavezanci za plačilo parkirnine in plačilo tehničnih pripomočkov za upravljanje z vstopno izstopnim sistemom so imetniki dovolilnic – rumenih abonmajev za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v območju ožjega mesta Piran (v nadaljevanju imetniki dovolilnic) in ostali občasni dobavitelji.

3.člen
Parkirnina je različna glede na čas zadrževanja v ožjem mestu Pirana in znaša po tarifah:

Dovoz in odvoz blaga v času dostave med 5. in 10. uro
brezplačno
Dovoz in odvoz blaga v času izven časa dostave
20,50 eur/h
(0,34 eur/min)

4.člen
Parkirnine so oproščena vozila iz 1. točke 24. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi občine Piran in drugih primerih po sklepu Župana.

5.člen
Parkirnine po tarifah 1, 2 in 3 se obračunava na osnovi računalniške evidence zadrževanja vozila v območju ožjega mesta Piran.

6.člen
Parkirnino iz tarife 1, 2 in 3 se enkrat mesečno obračunava in zaračunava upravljavec fizičnih zapor območja ožjega mesta Piran. Zavezanci za plačilo parkirnine so dolžni plačati zaračunano parkirnino v 8. dneh po prejemu računa. Zaračunana parkirnina mora biti na računu prikazana po posameznih tarifah.

7.člen
Imetniki dovolilnic – rumeni abonmaji so upravičeni do tehničnega pripomočka za upravljanje z vstopno izstopnim sistemom območja ožjega mesta Piran (daljinski upravljavec ali čip kartica). Tehnični pripomoček so prejemniki dolžni plačati po ceni, ki je enaka strošku nabave le-tega.

8.člen
V primeru, da zavezanec ne plača parkirnine ali tehničnega pripomočka za upravljanje z vstopno izstopnim sistemom v roku 15. dni po prejemu opomina, sme upravljavec sistema fizičnih zapor začasno do plačila dolga onemogočiti delovanje tehničnega pripomočka za upravljanje fizičnih zapor do plačila računa in stroškov opomina in nadomestila za ponovni priklop.

9.člen
Davek na dodano vrednost je vključen v ceno.

10.člen
S tem sklepom preneha veljati sklep št. 34404-3/1999, ki je bil objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic št. 46/2006, dne 20.12.2006.

11.člen
Ta sklep se objavi v uradnih objavah Primorskih novic ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Štev.: 34404-3/1999-08
Datum, 23.3.2009

Župan občine Piran
Tomaž GANTAR, dr.med.