Strokovne službe

SEKTOR JAVNIH STORITEV

Dejavnosti sektorja so:

 • ravnanje s komunalnimi odpadki, zbiranje odpadkov, obdelava odpadkov ter odstranjevanje (odlaganje) odpadkov
 • javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti
 • vzdrževanje, urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve
 • urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste, ter postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije na teh površinah
 • izobešanje zastav
 • vzdrževanje in popravila lastnih komunalnih vozil
 • izdajanje dovoljenj, določanje višin povračil uporabnikov za priključitev na infrastrukturne objekte, izdajanje soglasij in določanje pogojev k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo javne infarstrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb

V skladu s sredstvi vsako letnega proračuna Občine Piran in letnim planom opravljamo storitve javne higiene in druge storitve:

 • čiščenje ulic in trgov
 • čiščenje obale
 • vzdrževanje fontan
 • vzdrževanje javnih zelenih površin in parkov
 • vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov
 • vzdrževanje prometne signalizacije
 • vzdrževanje sprehajalnih poti
 • vzdrževanje otroških igrišč
 • akcije čiščenje okolja
 • zimska služba krajevnih cest
 • vzdrževanje krajevnih cest
 • odstranjevanje divjih odlagališč
 • čiščenje avtobusnih postajališč
 • izobešanje zastav
 • razna intervencijska dela
 • čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij

SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

Dejavnosti sektorja so:

 • urejanje in vzdrževanje javnih kopališč
 • urejanje in vzdrževanje pristanišč in komunalnih privezov
 • urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
 • urejanje prometa javnih parkirišč in garažnih hiš

INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR in KANALIZACIJA

Sektor upravlja za javnim kanalizacijskim omrežjem in izvaja dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Poleg nalog upravljanja s kanalizacijskim omrežjem, opravlja sektor še naloge na investicijskem področju:

 • Vodenje gradbeno investicijskih projektov posameznih sektorjev skladno s prejetim planom in sprotnim dogovorom;
 • Spremljanje že zgrajene infrastrukture ter uveljavljanje reklamacij oziroma garancij;
 • Izdelava gradbenih načrtov in popisov ter nadzorov za družbo;
 • Izvajanje vzporednega nadzora in spremljanje gradbenih projektov družbe, ki so poverjeni zunanjim izvajalcem;
 • Sodelovanje na komisijskih in tehničnih pregledih izvedenih gradenj;
 • Sodelovanje v zemljiško knjižnih postopkih v primerih vpisa nepremičnin družbe v uradne evidence;
 • Izdelovanje dokumentacije v postopkih javnih naročil.

FINANČNO – RAČUNOVODSKI SEKTOR

Dejavnosti sektorja so:

 • finančna, računovodska in knjigovodska opravila

SEKTOR ZA SPLOŠNE, KADROVSKE IN PRAVNE ZADEVE

 • Pravna in kadrovska opravila