Strokovne službe

UPRAVA DRUŽBE

Uprava družbe zajema:

 • pravno službo
 • upravljanje informacijske infrastrukture in računalniško obdelavo podatkov

SEKTOR JAVNIH STORITEV

Dejavnosti sektorja so:

 • ravnanje s komunalnimi odpadki, zbiranje odpadkov, obdelava odpadkov ter odstranjevanje (odlaganje) odpadkov
 • javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti
 • vzdrževanje, urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve
 • urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste, ter postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije na teh površinah
 • izobešanje zastav
 • vzdrževanje in popravila lastnih komunalnih vozil
 • izdajanje dovoljenj, določanje višin povračil uporabnikov za priključitev na infrastrukturne objekte, izdajanje soglasij in določanje pogojev k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo javne infarstrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb

V skladu s sredstvi vsako letnega proračuna Občine Piran in letnim planom opravljamo storitve javne higiene in druge storitve:

 • čiščenje ulic in trgov
 • čiščenje obale
 • vzdrževanje fontan
 • vzdrževanje javnih zelenih površin in parkov
 • vzdrževanje ulic, trgov in pločnikov
 • vzdrževanje prometne signalizacije
 • vzdrževanje sprehajalnih poti
 • vzdrževanje otroških igrišč
 • akcije čiščenje okolja
 • zimska služba krajevnih cest
 • vzdrževanje krajevnih cest
 • odstranjevanje divjih odlagališč
 • čiščenje avtobusnih postajališč
 • izobešanje zastav
 • razna intervencijska dela
 • čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij

SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

Dejavnosti sektorja so:

 • urejanje in vzdrževanje javnih kopališč
 • urejanje in vzdrževanje pristanišč in komunalnih privezov
 • urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
 • urejanje prometa javnih parkirišč in garažnih hiš

INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR in KANALIZACIJA

Dejavnosti sektorja so:

 • vodenje investitorstva ter priprava in izvajanje inžiniringa pri stanovanjski oz. drugi vrsti gradnje ter izvajanje gradbenega nadzora
 • priprava in vodenje investicij na področju javnih gospodarskih služb
 • priprava in vodenje vseh nalog pri gradnji nepremičnin v lasti Občine Piran oz. drugih lastnikov
 • vzdrževanje meteorne kanalizacije

SEKTOR SPLOŠNIH SLUŽB

Dejavnosti sektorja so:

 • računovodska in knjigovodska opravila
 • kadrovska opravila