Projekti

1.1. ZELENE JAVNE INSTITUCIJE 2008-2010

Ločeno zbiranje odpadkov po sistemu “od vrat do vrat” v starem mestnem jedru Pirana

Avtorici:
Milica Maslo Bezer, vodja sektorja javnih storitev; Sandra Martinčič Loboda, strokovna sodelavka za komunalno dejavnost

Zakon o varstvu okolja s posameznimi podzakonskimi akti in Resolucija Nacionalnega programa varstva okolja nakazujeta osnovne cilje na področju ravnanja z odpadki.

Promocija in ozaveščanje prebivalcev pri uvajanju ločenega zbiranja odpadkov po posameznih frakcijah je nujni spremljevalni ukrep pri vzpostavitvi učinkovitega zbiranja ločenih frakcij. Brez izobraževanja in informiranja javnosti ne moremo pričakovati spreminjanja vedenjskih in potrošniških vzorcev. Večino odpadkov odlagamo na odlagališča, kar je zadnja in najslabša možnost v procesu ravnanja z odpadki.

Staro mestno jedro Pirana je specifično okolje z ozkimi mediteranskimi ulicami. To še posebej otežuje zbiranje in ravnanje z odpadki, zato zahteva poseben pristop in domišljeno logistiko sistema.

Namen uvajanja ločenega zbiranja frakcij po sistemu »od vrat do vrat«:

 • zmanjšati količine mešanih odpadkov, ki jih odložimo na odlagališče,
 • doseči učinkovit in prijazen sistem ločenega zbiranja frakcij,
 • doseči optimalno rešitev pri zbiranju odpadkov, glede na arhitekturno specifiko starega mestnega jedra Piran z ozkimi in nedostopnimi ulicami.

Cilji:

 • vzpostaviti kontinuiran proces ozaveščanje prebivalcev s komunikacijsko strategijo;
 • vzpostaviti ločeno zbiranje odpadkov na izvoru v tipiziranih barvnih vrečkah;
 • vzpostaviti strokovno podporo za krajane v zvezi s težavami pri ločevanju odpadkov;
 • zbrati večjo količino sekundarnih surovin, ki jih vrnemo v krožni snovni tok;
 • zmanjšati količino odloženih mešanih komunalnih odpadkov na občinsko odlagališče oz. prihraniti prostor deponijskega telesa;
 • zmanjšati negativne vplive odpadkov na okolje.

Aktivnosti pri uvajanju ločenega zbiranja frakcij po sistemu »od vrat do vrat«:

 • v letu 2005 pričnemo z intenzivnim procesom osveščanja prebivalcev o pomenu ločenega zbiranja frakcij (anketa o smotrnosti ukinitve zbiralnic v starem mestnem jedru,  predstavitve v prostorih Krajevne skupnosti, navodila za ločevanje odpadkov s termini odlaganja, dopisi krajanom);
 • v letu 2005 pričnemo projekt »Zelene javne institucije«, s katerim sledimo ciljem o večjem deležu zbranih ločenih frakcij in zmanjšanju odloženih mešanih odpadkov; javne institucije, predvsem izobraževalne institucije, opravljajo vlogo multiplikatorja pravilnega ravnanja z odpadki ;
 • v letu 2006 ukinemo zbiralnice in pričnemo s sistemom zbiranja frakcij »od vrat do vrat«; papir in karton zbiramo v rdečih vrečkah, plastiko v rumenih vrečkah, pločevino v modrih vrečkah, organske kuhinjske odpadke pa v biološko razgradljivih vrečkah iz koruznega škroba,
 • v letu 2007 uvedemo brezplačno »Zeleno številko«; naš strokovni kader pomaga krajanom pomaga pri vprašanjih povezanih z ločenim zbiranjem frakcij.

Problema učinkovitega ločenega zbiranja frakcij smo se lotili postopno, vsaka aktivnost je vsebovala še vmesne korake. Želeli smo, da se novost preplete s prebivalci, kar je podlaga, da sistem dejansko zaživi.

V dvoletnem obdobju smo dosegli opazne premike, pridobili precej izkušenj, predvsem pa smo ugotovili, kje so pomanjkljivosti trenutnega sistema in ga v letu 2008 nameravamo izboljšati.


Ženske s pustnimi maskami spreminjamo odnos javnosti do okoljskih problemov

Avtorici: Milica Maslo Bezer, članica uprave; Sandra Martinčič Loboda, strokovna sodelavka za komunalno dejavnost

Projekt je sestavni del  projekta »Zelene javne inštitucije« v sklopu ciljev osveščanja in vzgoje uporabnikov naših storitev in javnosti.
V našem prispevku na nekoliko drugačen, nekonvencionalen način obravnavamo okoljsko problematiko.

Ideja je vzniknila iz prirejene verzije misli »Planet zemljo so nam posodili naši otroci. Ženske/matere bi jim ga rade zapustile čimbolj čistega«. Projektni tim žensk v JP okolje opravlja različna odgovorna dela v javnem sektorju varstva okolja. A vendar to za nas ni samo delo, ki nanj pozabimo, ko zapremo vrata pisarn. Naš inštrument okoljske politike osveščanja javnosti je pustna maska.

Smoter projekta
Z masko, ki jo same kreiramo osveščamo in vzgajamo javnost, da prevzame odgovornejšo vlogo pri varovanju in dejanskemu izboljšanju okolja.

Metoda dela je vzgoja javnosti z uporabo skritega kurikuluma. Z izrazito poudarjeno alegorijo pustne maske javnosti »podtaknemo« resno tematiko varovanja okolja, ki se ji sicer raje izognejo.
Izbiramo aktualne teme, ki pritegujejo pozornost javnosti, jo »predramijo«.

Aktivnosti v projektu

Leto 2006: Planet se duši v odpadkih globalnega gospodarstva in potrošništva – ločujmo odpadke na izvoru,vrnimo jih nazaj v uporabo;

Maska 2006: Modna revija barvnih vrečk za ločeno zbiranje frakcij odpadkov
V starem mestnem jedru Pirana uvajamo sistem ločenega zbiranja odpadkov v namenske barvne vrečke in bio razgradljive vrečke. Spremenili smo jih v zabavne polivinilske pustne obleke in naredile pustno modno revijo. Pozornost javnosti je bila usmerjena kjer smo želeli. Spoznali so nov sistem ravnanja z odpadki na zabaven način. Osvojili smo zlato pustno masko.

Leto 2007: Naravne katastrofe pustošijo planet zaradi globalnega segrevanja atmosfere;
Maska 2007: Neprijetna resnica
Dokumentarni film Ala Gora je obkrožil svet. Tornadi, poplave, suše pustošijo planet. Ledeniki se topijo. Kreirale smo pustne obleke s katerimi smo upodobile to neprijetno resnico. Zmagale smo, osvojile zlato pustno masko, Al Gore pa Oskarja. Pozornost javnosti smo pritegnili z nenavadno idejo, kreativnostjo in pomembnim sporočilom. Vsak posameznik naj naredi tisto kar lahko.

Leto 2008: Toplogredni plini uničujejo planet,skrajni čas je, da ta proces ustavimo.

Maska 2008: Molekule toplogrednih plinov
Poročila o emisijah toplogrednih plinov so zaskrbljujoča. Velesili Amerika in Kitajska se ne zmenita za Kjotski protokol. Triglavski ledenik se topi, od leta 1952 je 5x manjši in 4x kot leta 1992.  In, kaj lahko naredi šest žensk? Upodobimo toplogredne in deponijske pline. Ljudje so navdušeno nagradili izvirno idejo, tretjič zaporedoma smo osvojile zlato masko.

Slednje dejstvo je priznanje pomembnosti ideje same, posredno pa pomeni, da je zavedanje o okoljski problematiki prodrlo v zavest ljudi.
Naš alternativni inštrument okoljske politike osveščanja javnosti uspešno deluje.


“Raziskujemo svet okoli nas – voda je življenje”

Avtor: Vrtec Mornarček Piran, ravnateljica mag. Tanja Tomič

Na podlagi usmeritev nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok v Republiki Sloveniji, Kurikula za vrtce (Ministrstvo za šolstvo in šport, 1999), se je Vrtec Mornarček Piran v letu 2006 vključil v projekt Javnega podjetja Okolje Piran “Zelene javne institucije”, ki je postal redna dejavnost vrtca in se vsako leto nadgrajuje.

Namen izvajanja projekta na nivoju Vrtca Mornarček Piran je:

 • z načrtnim in sistematičnim vključevanjem vsebin in dejavnosti v program vrtca razvijati odgovorno ravnanje in odnos do okolja,
 • preko otrok ozavestiti družine o posledicah neustreznega ravnanja z naravnimi viri in odpadki ter vplivati na spreminjanje neustreznih vzorcev ravnanja.

Cilji okoljske vzgoje v Vrtcu Mornarček Piran:

 • razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave,
 • spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju okolja,
 • pridobivanje izkušenj kako lahko posamezniki vplivajo in dejavno prispevajo k varovanju okolja,
 • razvijanje predstav o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave.

Strokovne delavke na podlagi navedenih ciljev načrtujejo izvedbo dejavnosti, ki potekajo v starejših oddelkih po metodi projektnega dela, v mlajših pa kot raziskovalne naloge zaprtega ali odprtega tipa. Pri izvedbi posameznih dejavnosti sodelujejo tudi starši otrok in zaposleni v JP Okolje Piran.

V šolskem letu 2007/2008 v okviru projekta “Zelene javne institucije” v Vrtcu Mornarček Piran potekajo celoletne dejavnosti pod skupnim naslovom “Raziskujemo svet okoli nas – voda je življenje”. Dejavnosti zajemajo različna področja in so načrtovane kot aktivno učenje otrok, ki vodi k uresničevanju ciljev. Z dejavnostmi otroci pridobivajo nova znanja, izkušnje na eni strani, po drugi strani pa ta znanja in izkušnje utrjujejo, na koncu pa tudi posredujejo staršem.

Temeljne dejavnosti:

 • “Vodni detektiv”: poiščimo vodni vir v Fiesi; iskanje onesnaževalcev vode na portoroški obali; zbiranje člankov o onesnaževanju vode.
 • Eksperimenti: okolju prijazna čistila in pralni praški; mešanje tekočin; kako se voda čisti v naravi; kaj se v vodi razgradi.
 • Ogled čistilne naprave in deponije odpadkov.
 • Utrjevanje znanja in povezovanje z drugimi področji: izdelovanje didaktične igre “Osnovni elementi potrebni za življenje”; izdelava opozorilnih tabel o varčevanju vode; izmišljanje zgodbice “Varujmo okolje”; izdelovanje instrumentov iz odpadnega materiala; izdelava glasila “Vodna kapljica”; ples “Voda je dež, reka, morje…”; tekmovanje med oddelki v zbiranju plastenk, kartuš, tonerjev, baterij…; “Kako pa voda in naše rastline v vrtcu?.
 • Posredovanje pridobljenih znanj in informiranje: urejanje “Okoljskega kotička” za starše; ob zaključku šolskega leta razstava izdelkov, ki so nastali pri izvedbi projekta.

Naj bo svet čistejši! Kaj pa smeti?

Avtor: Giardino d’Infanzia »La Coccinella« Piran/Enota Lucija, ravnateljica Laura Slama

Vrtec La Coccinella je vrtec z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju občine Piran. V šolskem letu 2007/2008 se je tudi naš vrtec vključil v projekt Javnega podjetja Okolje Piran »Zelene javne insitucije« z izvedbo projekta Naj bo svet čistejši! Kaj pa smeti?.

Namen projekta
Okoljska vzgoja in ohranjanje naravnih dobrin pomembno vplivata na razvoj otrokove osebnosti. Poleg spoštovanja rastlin in živali je potrebno pri otrocih spodbuditi spoštljiv odnos do okolja. Ta naj se začne z zavedanjem, da je potrebno in možno zmanjšati količino odpadkov oziroma jih ločeno zbirati in reciklirati. Le na ta način bodo spoznali, da lahko tudi sami prispevajo za čistejši svet in lepšo, snažnejšo prihodnost.

V projekt so vključeni vsi otroci enote Lucija: jaslični oddelek  (1-3 leta), sredinčki (3 – 4 leta) in starejša skupina ( 4-6 let). Skupno je vključenih v projekt 54 otrok in 8 vzgojiteljic. Aktivnosti so prilagojene otrokovim razvojnim sposobnostim.

Cilji

 • Razvijanje odgovornega in spoštljivega obnašanja do okolja preko lastnih izkušenj.
 • Ozaveščanje in vključevanje družin pri varovanju okolja.
 • Izobraževanje zaposlenih in uporabnikov programov ter javnosti.
 • Usmerjanje pozornosti na pomen pojmov ločenega zbiranja odpadkov in njihove predelave.
 • Prepoznavanje obstoječega problema in iskanje možnosti njegove rešitve.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti.

Načrtovane aktivnosti

 • Kritično opazovanje zunanjih površin in okolice vrtca (večkrat onesnažene z raznovrstnimi odpadki).
 • Opazovanje ekoloških otokov in zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.
 • Iskanje  informacij o zbiranju odpadkov in njihovemu vplivu na okolje (z aktivnim vključevanjem družin in Javnega podjetja Okolje). Izdelava plakatov z zbranimi podatki.
 • Poslušanje, obnavljanje in ilustriranje zgodb z ekološko vsebino, poslušanje pesmic.
 • Izdelava priročnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje reciklabilnih materialov in njihova klasifikacija.
 • Ustvarjanje z zbranim reciklabilnim materialom: spontane ustvarjalne igre, izdelava kartonastih tunelov in hišk, pošasti – skrivališča odpadnih materialov, reciklirani Pust (maske, glasbila, dekoracije), lutke, tehnične konstrukcije, rože iz plastenk, gosenica iz tulcev,…
 • Spomladanska čistilna akcija igrišča in okolice vrtca v sodelovanju z družinami.
 • Akcija zbiranja papirja. Predelava papirja in izdelava vizitk iz predelanega papirja.
 • Predelava v kuhinjske namene ( krušne drobtine).
 • Razstava projekta, izdelkov in izdelava zgibanke

Dogovor_slo