Javno naročilo za “Dobavo specialnega komunalnega vozila z nadgradnjo 5 m3”

Dokumentacija v zvezi z oddajo NMV Dobava specialnega komunalnega vozila

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 predračun za dobavo specialnega komunalnega vozila z nadgradnjo

Priloga 3 Tehnične specifikacije specialno komunalno vozilo z nadgradnjo 5 m3

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

ESPD specialno komunalno vozilo april 2014

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo specialnega komunalnega vozila