Javno naročilo “Sanacija črpališča BERNARDIN”

Naročnik Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. v skladu z določili Zakona o javnem naročanju vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »SANACIJA ČRPALIŠČA BERNARDIN«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili iz tega povabila in navodili.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14084 najkasneje do 2.12.2019 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom “ODDANO”.

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe BERNARDIN

gradbene konstrukcije

elektro instalacije

strojne instalacije

PREDRACUN

ESPD BERNARDIN