Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala “sedaj lokal Paco” na Centralni plaži v Portorožu

Odprt do: 16.11.2015

Razpis za oddajo ponudb za najem gostinskega lokala »Sedaj lokal Paco« na centralni plaži v Portorožu

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., ki ga zastopa direktor družbe Alen RADOJKOVIČ, spec. manag. v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 – v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 43/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 – v nadaljevanju: Uredba) in na podlagi te razpisne dokumentacije za sklenitev najemne pogodbe, vabi zainteresirane ponudnike, da na obrazcih, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi prilogami, oddajo svojo ponudbo za sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal »sedaj lokal Paco« na centralni plaži v Portorožu.

Javni razpis za oddajo ponudb za sklenitev najemne pogodbe je bil objavljen na spletni strani Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. dne 29.10.2015 ter v Primorskih novicah dne 29.10.2015.

Zainteresiranim ponudnikom bo po predhodnem dogovoru omogočen tudi ogled predmeta najemne pogodbe.

V razpisni dokumentaciji za oddajo ponudb za sklenitev najemne pogodbe so navedene nepremičnine in objekti, za katere se bo sklepalo najemno razmerje, namen oddaje v najem, izhodiščna mesečna najemnina, stanje nepremičnin in objektov, podatki o tem, da mora ponudnik objekte vzdrževati, čas trajanja najemne pogodbe in minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Ponudba mora biti veljavna do vključno 3 mesece od dneva odpiranja ponudb.

Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SKLENITEV NAJEMNE POGODBE – lokal na plaži – sedaj lokal PACO«. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele na sedež podjetja najpozneje do dne 16.11.2015 do 12,00 ure. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 16.11.2015 ob 12,30 uri v prostorih Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., na naslovu Arze 1 b, 6330 Piran (sejna soba, I. nadstropje). Ob odpiranju ponudb bo komisija za odpiranje ponudb sestavila zapisnik. Zapisnik bo sestavljen skladno z zakonom in drugimi predpisi.

V primeru prejetja večjega števila popolnih ponudb (vsaj dveh), bo Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. izbralo najugodnejšega ponudnika skladno z razpisno dokumentacijo; v nasprotnem primeru pa bo sklenilo pogodbo z edinim ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve določene z razpisno dokumentacijo.

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje v najem stvarnega premoženja in ne sklene najemne pogodbe, pri čemer ponudnikom ni dolžno povrniti stroškov priprave ponudbe oziroma katerihkoli stroškov, ki bi zaradi tega nastali.

PACO – OSNUTEK POGODBE 2015

PACO – RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2015

PACO (2015) – GEODETSKI POSNETEK TERAS

PACO (2015) – SKICA LOKALA