Javno naročilo za sukcesivno dobavo generičnih nadomestnih delov

Dokumentacija z zvezi z oddajo JN po postopku NMV Sukces dobava gener nadomestnih delov

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Ponudbeni predračun za dobavo rezervnih delov

Priloga 3 Tehnične specifikacije za sukcesivno dobavo generičnih nadomestnih delov

Priloga 3A Izjava da ima naročnik zagotovljene vse tehnične zmogljivosti

Priloga 4 Izjava o sodelovanju s podizvajalci

Priloga 5 Seznam podizvajalcev

Priloga 6 menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 7 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 8 ESPD    (ESPD-dadoteka xml zapakirana v zip datoteki )

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 10 Poobalstilo za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba

Priloga 11. Finančni in ekonomski položaj

Priloga 12 Pogodba za sukcesivno dobavo

Priloga 3 Tehnične specifikacije za sukcesivno dobavo generičnih nadomestnih delov dopolnjen

Seznam vseh vozil s številkami šasij