Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za storitev: »REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019 – 2021«

Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za storitev: »REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019 – 2021«

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 24. 12. 2019 do 12.00 ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Navodila ponudnikom s prilogami

OKOLJE Piran_ESPD_REVIDIRANJE 2019-21