Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevzem in obdelavo odpadne komunalne embalaže

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku NMV Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem in obdelavo KOE

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun prevzem OKE

Priloga 3 Tehnične specifikacije za prevzem KOE – Kopija

Priloga 4 Izjava o sodelovanju s podizvajalci – Kopija

Priloga 5 Seznam podizvajalcev – Kopija

Priloga 6 menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – Kopija

Priloga 7 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe – Kopija

Priloga 8 ESPD – Kopija

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba – Kopija

Priloga 10 Poobalstilo za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba – Kopija

Priloga 11 Finančni in ekonomski položaj – Kopija

Priloga 12 Obrazec Pogodbe – Kopija

ESPD