Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Sukcesivna dobava vrečk za obdobje 24 mesecev”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Sukcesivna dobav vrečk za obdobje 24 mesecev

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun dobava vrečk za 24 mesecev

Priloga 3 Tehnične specifikacije dobava bio in LD-PE in HD vrečk

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

ESPD Sukcesivna dobav vrečk za obdobje 24 mesecev

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za sukcesivno dobavo

Priloga 12 Terminski plan dobav vrečk za 24 mesecev

Okolje Piran_Vrečke_Biorazgradljive_420x420

Okolje Piran_Vrečke_Embalaža_500x600

Okolje Piran_Vrečke_Grafitno siva_500x600

Okolje Piran_Vrečke_Mešani komunalni odpadki_500x600

Okolje Piran_Vrečke_Papir_500x600