Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “opravljanje storitev reševanja iz vode za kopalno sezono 2019”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Opravljanje storitev reševanja iz vode za kopalno sezono 2019

Priloga 1 – Ponudba (1)

Priloga 2 – Podatki o ponudniku (1)

Priloga 3 – Izjava o ustrezni kadrovski zasedbi (1)

Priloga 4 – Referenčno potrdilo (1)

Priloga 5 – Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (1)

Priloga 6 – ESPD (1)

NMV Reševanje iz vode ESPD

Priloga 7 – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizična oseba (1)

Priloga 8 – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – pravna oseba (1)

Priloga 9 – Finančni in ekonomski položaj (1)

Priloga 10 – Vzorec pogodbe (1)