Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti ” Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem in obdelavo ločeno zbrane odpadne mešane embalaže (k. š. odpadka 15 01 06)

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem in obdelavo LZOME

Priloga 1 Obrazec Podatki o ponudniku in ponudbi

Priloga 2 Obrazec Predračun

Priloga 3 Obrazec Tehnične specifikacije predmeta naročila

Priloga 4 Obrazec Izjava o predložitvi zavarovanja dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu

Priloga 5 Obrazec Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Obrazec Izjava ponudnika, da ima ustrezne tehnične zmogljivosti in proste kapacitete

Priloga 7 ESPD

ESPD

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Vzorec okvirnega sporazuma

Priloga 12 Izjava o nepovezanosti s funkcionarjem