Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO)”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO)

Priloga 1 Ponudba BRKO

Priloga 2 Predračun za prevezm BRKO

Priloga 3 Tehnične specifikacije prevzem BRKO

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD  ESPD XML v ZIP datoteki

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj (2)

Priloga 11 Pogodba