Javno naročilo po odprtem postopku za izbiro najcenejšega ponudnika za: “Dobava pogonskih goriv za obdobje 24 mesecev”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN Dobava pogonskih goriv za obdobje 24 mesecev

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun dobava pogonskih goriv

Priloga 3 Tehnične specifikacije

Priloga 4 Izjava o sodelovanju s podizvajalci

Priloga 5 Seznam podizvajalcev

Priloga 6 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 7 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 8 ESPD

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 10 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 11 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 12 Pogodba za dobavo pogonskih goriv