Izbira najugodnejša ponudnika za prevzem v obdelavo biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) iz gospodinjstva

Dokumentacija z zvezi z oddajo JNMV Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem BRKO iz gospodinjstva

priloga 1 Podatki o ponudniku

Priloga 2 Predračun za prevzem BRKO

Priloga 3 Tehnične specifikacije prevzem BRKO

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Izjava o razpolaganjo s tehničnimi zmogljivostmi

Priloga 7 ESPD (2)

Priloga 7_ESPD (XML datoteka)

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba (2)

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj (2)

Priloga 11 Pogodba