Izbira izvajalca za oddajo mešanih komunalnih odpadkov (MKO) v nadaljnje ravnanje za obdobje treh let

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN Izbira izvajalca za oddajo MKO v nadaljnje ravnanje za obdobje treh let

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun prevzem MKO

Priloga 3 Tehnične specifikacije MKO

Priloga 4 Izjava o sodelovanju s podizvajalci

Priloga 5 Seznam podizvajalcev

Priloga 6 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 7 Meninčna izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 8 ESPD

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 10 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba

Priloga 11 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 12 Pogodba

ESPD oddaja MKO v nadaljnje ravnanje Priloga 8