JAVNO NAROČILO PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI “IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA ZA PREVZEM IN OBDELAVO LOČENO ZBRANE ODPADNE MEŠANE EMBALAŽE”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem in obdelavo LZOEME

Priloga 1 Podatki o ponudniku in ponudbi

Priloga 2 Obrazec predračuna

Priloga 3 Tehnične specifikacije

Priloga 4 Izjava o predložitvi zavarovanja dobre izvedbe po pogodbi

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Izjava ponudnika, da ima ustrezne tehnične zmogljivosti in proste kapaciitete

Priloga 7 Izpolnjen obrazec ESPD

Narocnik_ESPD

Priloga 8 Izpolnjen obrazec pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Izpolnjen obrazec za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba

Priloga 10 Izpolnjen obrazec finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Vzorec pogodbe