PROJEKT “ZDRUŽENA LUCIJA”

“ZDRUŽENA LUCIJA – MESTO PRIHODNOSTI kot posledica optimizacije projekta HC Jagodje – Lucija” je idejni predlog za ureditev novih javnih zelenih površin in podzemne garažne hiše, ki pokriva potrebe parkiranja okoliških prebivalcev in obiskovalcev.


PROBLEMATIKA MIRUJOČEGA PROMETA

Od načrtovane urbanistične zasnove Lucije je preteklo že več kot 50 let in navade prebivalcev so se v tem času korenito spremenile, urbanistični razvoj pa ni sledil potrebam krajanov. Število osebnih vozil na gospodinjstvo se je podvojilo, ponekod celo potrojilo in kot posledica tega je veliko pomanjkanje parkirnih mest. Dodatno obremenitev v času turistične sezone predstavljajo še obiskovalci.

Stanovanjski stolpiči ob cesti Obala so bili zgrajeni v prvi polovici 60-ih let prejšnjega stoletja. Načrt za gradnjo stanovanjskih blokov v Luciji je predvideval umestitev blokov v vrtno parkovno ureditev z dovoznimi potmi in mrežo pešpoti na celotnem območju, sledeč načelom vrtnega mesta. Raba parkovnih površin je bila skupna, individualne površine niso bile predvidene. (vir: Izvid in mnenje urbanistične stroke, Ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbam z naslovi Obala 93, Obala 97 in Obala 99, izdelala: dr.Manca Plazar, u.d.i.a., Lucija, 9. 8. 2021)

V zazidalnem načrtu Lucija I – nadaljevanje, ki ga je izdelala SGP Stavbenik – TOZD PKB Koper pod številko SI-17 z dne februar 1984, je kot njegov sestavni del tudi analiza stanja, kjer kot eno ključnih težav navajajo mirujoči promet v stanovanjskih območjih, kjer so parkirišča preskromno dimenzionirana, zaradi česar so ulice polne vozil, kar občutno ovira promet. Analiza še pokaže, da je bila Lucija leta 1984 dokaj dobro povezana s prometnicami, nekoliko slabše pa s pešpotmi.

Iz primerjave grafičnih prikazov zunanjih ureditev blokov v Luciji, prvi iz 60-ih in drugi iz 80-ih let, vidimo, da je pomanjkanje parkirnih mest privedlo do povečanja parkirnih površin na račun kvalitetnih zelenih površin. Razvoj prostora se je vedno bolj oddaljeval od »vrtnega mesta«. Stanje se je v naslednjih štirih desetletjih le še poslabšalo, eskalira pa v poletni sezoni, predvsem ob večjih prireditvah v Luciji in Portorožu, ko so zaparkirane tudi vse zelene in peščeve površine, kar dodatno ovira varnost pešcev in kolesarjev. Ob večjih družabnih dogodkih prihaja do prometnega kolapsa po celem Portorožu in Luciji. Ustvarijo se večurni prometni zamaški, ki ohromijo celotni promet, kot tudi dostope za intervencije (policija, gasilci, reševalci).

Na območju Lucije se trenutno nahaja le eno območje, ki ob kritičnih dogodkih zagotavlja parkiranje vozil obiskovalcev, makadamsko parkirišče ob vstopu v Marino Portorož. To je makadamsko parkirišče na parceli št.5528/35 k.o. Portorož v lasti podjetja Terme Čatež d.d., za katero je izdelan OPPN Termalna riviera. To pomeni, da to območje ob marini Portorož v prihodnosti ne bo več na razpolago, saj bo zasebni investitor na tej lokaciji realiziral druge vsebine.

Za ureditev nevzdržnih razmer na področju mirujočega prometa je potrebno nujno zgraditi novo javno garažno hišo, ki bo zagotavljala zadostno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce in bo imela multiplikativne pozitivne učinke.

V sklopu garažne hiše z urejenimi zelenih površinami se bo stanovalcem blokov severno in južno ob regionalni cesti zagotovilo parkirna mesta ter omogočilo varno prehajanje iz spodnje v zgornjo Lucijo in obratno.

Zelene površine, urejene ob peš in kolesarskih povezavah, pomembno prispevajo h kakovosti, varnosti in prijetnosti povezav, povečujejo privlačnost za njihovo uporabo, zagotavljajo boljšo mikroklimo in poleti zmanjšujejo učinek toplotnega otoka.

OBSTOJEČE STANJE IN UPORABNI VIDIK PEŠCA

Naselje Lucija se sooča z urbanističnim zastojem in postopno prostorsko degradacijo, ki traja že več desetletij. Vedno bolj je pereča problematika pomanjkanja parkirnih mest za občane, pomanjkanje zelenih urbanih površin in centralnih površin za družabno življenje. Potrebne so korenite spremembe v prostoru, da bo naselju Lucija omogočen urbani razvoj s poudarkom na pešcu in kolesarju prijaznih ter varnih površinah.

Nova »HC Jagodje – Lucija« ne bo v funkciji tranzitne ceste, temveč v funkciji povezovalne ceste Ankaran – Koper – Izola – Lucija.

Iz poznavanja navad lokalnega prebivalstva in prometnih migracij širšega območja je mogoče gotovo pričakovati pozitivni učinek optimizacije projekta »HC Jagodje – Lucija« iz štiripasovnice v dvopasovnico, z ukinitvijo prometa na odseku regionalne ceste, ki poteka skozi naselje Lucija. Izkoristiti je potrebno ponujeno priložnost in na mestu odseka regionalne ceste, ki deli Lucijo na dva dela, spodnjo in zgornjo, zgraditi podzemno več-etažno parkirišče, nad njim pa urediti kakovostne zelene površine, ki bi povezale Lucijo in predstavljale njen novi »Centralni park Lucija«.

Naselje Lucija je iz prostorskega vidika fizično razdeljeno na dva dela. Naselje deli regionalna cesta Valeta – Sečovlje, ki onemogoča normalno peš in kolesarsko prehajanje prebivalcev Lucije. Kljub majhni zračni razdalji, se zaradi »glavne ceste«, kot jo imenujejo Lucijčani, prebivalci poslužujejo daljše vožnje z avtomobili.

Iz zgornje Lucije (nad regionalno cesto) se vozijo po opravkih v zdravstveni dom, lekarno, pošto, banko, upravno enoto, itd. Prebivalci iz spodnjega dela Lucije pa svoje otroke vozijo v šolo in vrtec v zgornji del Lucije, saj je njihova pot v edino osnovno šolo in vrtec na območju Lucije z vidika pešca zelo nevarna. Edina varna pot je improvizirana neprimerna lesena brv čez kanal Fazan brez uporabnega dovoljenja, ki jo ob visokem pretoku poplavlja.

Občani se za dostope do javnih servisov poslužujejo vozil, ki še dodatno zgoščujejo promet na območjih, kjer je že tako zgoščen zaradi pomanjkanja parkirnih mest.

Pešec lahko prečka regionalno cesto na treh lokacijah, in sicer pod podvozom na Podvozni cesti, po brvi čez kanal Fazan ob Fazanski ulici in čez novo urejeno krožišče na regionalni cesti.

Brv čez kanal Fazan najpogosteje uporabljajo šolarji, veliko pa je tudi vrtčevskih otrok, ki brv prečkajo s svojimi spremljevalci, starši ali starimi starši. Pot ob Fazanu je slikovita zaradi pestrega habitata, vendar je ob vsakem večjem nalivu neprehodna (poplavljena).


PREDLAGANA REŠITEV

Hitra cesta Jagodje-Lucija je povezovalna cesta somestja, ki povezuje Koper, Izolo, Portorož in Lucijo. Na razcepu HC na Liminjanu se bo HC razdelila na dva dvopasovna kraka, in sicer na krak, ki bo oskrboval Piran, Portorož in Strunjan ter na krak, ki bo oskrboval Lucijo, Sečo in Sečovlje.

Potekajo dogovarjanja za spremembe prometnih rešitev, ki predvidevajo, da bo tranzitni promet proti Hrvaški potekal po štiri pasovni hitri cesti Koper-Šmarje-Dragonja. HC Jagodje Lucija pa bo skladno z dogovori postala dvopasovna cesta somestja Ankaran, Koper, Izola, Piran.

Ob načrtovanju optimizacije HC Jagodje-Lucija je nujno potrebno vzeti v obzir tudi spremembe, ki jih bodo s seboj prinesli spremenjeni prometni tokovi. Neizogibna posledica je, da se bo z izgradnjo HC Jagodje-Lucija bistveno spremenil prometni režim in prometni tokovi na območju piranske občine, za kar bo potrebno izpeljati v nadaljevanju predlagano rešitev.

Predlog je, da se v sklopu optimizacije projekta HC Jagodje-Lucija ukine odsek regionalne ceste št.0239, glavna cesta II reda, Valeta-Sečovlje, v dolžini cca 530m, od izvoza na Podvozno cesto pa vse do krožišča v Luciji, saj ta odsek ne bo več potreben.

Na lokaciji ukinjenega priključka se bo tako sprostilo širše območje velikosti cca. 2ha, na katerem se predvidi nova prometna ureditev, zelene javne površine na koti terena ter podzemni vkopani objekt za namen garažne hiše za prebivalce Ulice XXX divizije, Ukmarjeve ulice, Podvozne ceste, Liminjanske ceste, Fazanske ulice in Šolske ulice. Na širšem območju se lahko predvidi tudi izgradnja posameznih objektov za različne namene.

Objekt bo predviden delno vkopane izvedbe z dvema dostopoma oziroma vhodoma/izhodoma za vozila v GH. Na severni strani se bo v objekt dostopalo z regionalne ceste Valeta-Sečovlje, kjer se pred vhodom v objekt predvidi novo krožišče od koder bo tudi nov uvoz/izvoz za Lucijo. S postavitvijo novega krožišča se bo uredilo dvosmerno dostopanje do naselja Lucija, kar bo predstavljalo bistveno spremembo in izboljšanje prometnih tokov.

Na južni strani pa se predvidi uvoz/izvoz v objekt preko obstoječega cestnega priključka v dolžini cca. 130m, in sicer za potokom Fazan. Celotno območje od južnega krožišča v Luciji pa vse do novega predvidenega objekta se uredi v primerno zeleno urbano okolje.

S predlagano spremembo se bo tudi Portorož razbremenil dnevnih migracij na lokaciji Piran-Lucija po cesti Obala.

Na lokaciji ukinjene ceste se predvidi nov, delno vkopan objekt dolžine cca 350m in širine cca. 34m, etažnosti K2+K1+P, ki bo lociran od novega krožišča nad Podvozno cesti na severu pa vse do potoka Fazan, ki prečka sedanjo regionalno cesto na južnem delu.

V objektu se predvidi prostore za javni program ter troetažno garažno hišo z ocenjeno kapaciteto do 1000 PM, na nivoju terena pa se uredi novo zeleno urbano okolje. Garažna hiša bo tako zadoščala potrebam stanovalcev v širši okolici. Del vkopanega objekta bo lahko namenjen tudi drugim mestotvornim dejavnostim. Zemljina od izkopa za objekt garažne hiše bo ponovno uporabljena za nasip/nasutje parkovne ureditve.

Z ureditvijo območja se bo severni del Lucije povezal z južnim ter tako omogočil prosti peš in kolesarski prehod ter dostop do javnih servisov (upravna enota, banka, zdravstveni dom, pošta…), ki se pretežno nahajajo na ulici Obala. Preko objekta garažne hiše bodo predvideni prehodi za pešce, invalide in kolesarje.

Z optimizacijo HC Jagodje-Lucija in predlagano rešitvijo pridobimo:

  • hitrejše in krajše cestne povezave na relaciji Piran-Portorož-Lucija (predvsem zaradi vpliva novega krožišča nad Podvozno cesto);
  • novo javno garažno hišo z do 900 parkirnimi mesti;
  • nove parkovne površine v centralnemu parku na območju stanovanjskih blokov med Ulico Obala, Podvozno cesto, Ulico XXX. divizije, Fazansko ulico ter obstoječo regionalno cesto. Parkirišča med bloki se ukine ter na njihovem mestu se uredi zelene oaze;
  • javne zelene površine z mrežo kolesarskih in pešpoti;
  • nov center za druženje, ki ga mesto Lucija nima;
  • ureditev potoka Fazan – vodni ambient z mostovi v sklopu novega centralnega parka;
  • pozitivni učinek zmanjševanja pregrevanja, izboljšana mikroklima, prostor za počitek v senci;
  • potreba po avtomobilih se bo za prebivalce v Luciji zmanjšala, saj bo vsi javni servisi dostopni peš;
  • krajša razdalja peš poti do javnih servisov, trgovin…
  • nove varne peš in kolesarske poti skozi nov centralni park.

 

PROMETNA UREDITEV Z UKINITVIJO ODSEKA REGIONALNE CESTE VALETA-SEČOVLJE

Z ukinitvijo cestnega odseka Valeta – Sečovlje v dolžini 530m in postavitvijo novega krožišča na zaključku odseka, se bo v Lucijo dostopalo preko novega dodatnega uvoza/izvoza na lokaciji Podvozne ceste, kar bo bistveno izboljšalo prometne tokove in razbremenilo širše območje.

Dostopi do podeželja in dnevne migracije ob ukinitvi odseka regionalne ceste ne bodo trpeli negativnih posledic, saj bodo omogočeni novi, hitrejši dostopi.

Relacija Piran – Lucija (preko Koprske ceste) bo bistveno hitrejša in mogoča preko dveh dostopov. V zahodni del Lucije se bo dostopalo preko hitre ceste, v vzhodni del pa preko ceste Valeta – Lucija z izvozom na novo predvidenem krožišču.

Parkirišča okrog okoliških blokov bodo ukinjena. Nadomestile jih bodo zelene površine, ki bodo urejene kot zaključena zelena urbana oaza.

S povečanjem zelenih površin na območju se bo spremenila tudi mikroklima, kar pomeni prijazno okolje za preživljanje prostega časa v vročih poletjih.

 

ZAKLJUČEK

Z optimizacijo projekta hitre ceste in realizacijo predlagane spremembe projekta se bo prometno razbremenilo del Lucije ter obenem pridobilo zelene površine, ki bodo predstavljale prostor za oddih in prosti čas.

Novo območje nad vkopanim objektom z urejeno okolico bo postalo novi center Lucije v obliki lokalnega parka. Park bo služil potrebam lokalnih prebivalcev in bo namenjen prostočasnim dejavnostim, igri in druženju vseh starostnih skupin. V sklopu novega centra Lucije se bo uredil novi park habitat okrog potoka Fazan z ureditvijo brežin, zasaditvami in novo urbano opremo. Novi mostovi čez potok Fazan bodo omogočali prehajanja na več mestih.

Brez izvedbe projekta HC Jagodje-Lucija pa ne bo možno izvesti predlagane rešitve, ki bo omogočila Luciji nadaljnji prostorski razvoj. Nadalje bo morala tudi Republika Slovenija (DRSC) prenesti lastništvo ter upravljanje omenjenega območja na Občino Piran, ki bo z območjem javnega parka in javne garažne hiše tudi upravljala.

Predvidena ureditev bo generirala nov center v naselju Lucija, kjer se bodo odvijali družabni dogodki, izvajale športne aktivnosti, otroška igrišča, zelena oaza in druge aktivnosti.