Z ureditvijo plaže do revitalizacije Fiese

Zeleno dolino Fiese, ki je pravo nasprotje pozidanega Pirana, večina pozna po jezerih in plaži, za katero je zadnjih deset let skrbelo podjetje ISBE d.o.o. iz Portoroža. Po decembrskem izteku najemne pogodbe se je upravitelj območja, Javno podjetje Okolje Piran, odločil, da pas med obalo in jezerom celovito preuredi.

IDEJNI ZAMETKI PROJEKTA

Leta 2009 so bili k izdelavi idejne zasnove ureditve območja med obalo in jezerom v Fiesi povabljeni trije arhitekturni biroji – Projektiva inženiring Piran d.o.o., Pia Studio d.o.o. in Projektiva Portorož d.o.o.. Štiričlanska komisija je kot najboljšo rešitev izbrala projekt Pia Studia, saj najbolj ohranja značaj zelenega območja.

Ker je bila plaža nato oddana v najem za dobo desetih let, je projekt obstal. Sedaj, po preteku pogodbe o podzakupu, si v Javnem podjetju Okolje Piran prizadevamo, da bi na podlagi idejne zasnove, prilagojene novim potrebam, to 9.400 m² veliko področje celovito uredili.

NAMEN IN CILJ

Naš cilj je ne le nadgradnja ponudbe, temveč revitalizacija Fiese na način, da ohranimo in dodatno izpostavimo naravne danosti tega prostora, pri čemer nas podpira tudi vodja območne enote zavoda za varstvo narave Robert Turk.

POTEK OBNOVE

Prednostno se želimo lotiti ureditve plažnega pasu. Obstoječo priobalno pešpot bo nadomestila širša promenada, ki bo bolj odporna na škodljivo delovanje morskih valov in nanose kamenja, obenem pa bo služila tudi kot intervencijska pot za vzdrževanje sprehajališča med Piranom in Fieso.

Predel travnate površine, s katere morje izpira zemljo in onemogoča ponovno zatravitev, bo zamenjal pas brušenega teraca in nasutega rečnega prodca, omejenega z linijo klopi in brežino, na kateri bodo umeščene površine za ležanje.

Sledila bo še prenova objektov, igrišč, pešpoti in sprehajališča ob jezeru, kamor bosta postavljeni tudi dve opazovalnici. Funkcionalnost in estetski videz bomo nenazadnje izboljšali tudi z novo urbano opremo, pitniki ter zasaditvijo ustreznega sredozemskega rastlinja.

VIRI FINANCIRANJA

Projektantska ocena ureditve območja znaša 520.000 evrov. Izdelana bo predinvesticijska dokumentacija, v kateri bodo analizirane variante možnega financiranja in zagotavljanja virov. Na podlagi teh analiz se bo nato odločalo, kdaj in kako bomo pristopili k izvedbi projekta.

Terminski plan ureditve, ki se je bomo lotili bodisi v celoti ali fazno, je torej odvisen od virov sredstev ter zgoraj navedenih dejavnikov.

PREDSTAVITEV PROJEKTA OBČINSKIM SVETNIKOM

18. marca bosta arhitekturni biro PIA Studio in Javno podjetje Okolje Piran občinskim svetnikom predstavila projekt za ureditev območja med obalo in jezerom v Fiesi.