V jesen z novimi investicijami v kanalizacijsko infrastrukturo

S prvimi jesenskimi dnevi so v Okolju Piran, d.o.o. pričeli s planiranimi investicijami v javno kanalizacijo, za izvedbo katerih so zagotovljena sredstva v višini 260.000 EUR v proračunu Občine Piran. V poletnem času izvajajo le nujna intervencijska dela, zato je po končanem dolgem in tudi za vse javne službe zelo delovnem poletju, čas za redno delo v obnovo javne kanalizacije.

Največja in najbolj zahtevna investicija, katere predvidena vrednost znaša 100.000 EUR,  bo nujna sanacija kopenskega dela tlačnega voda Centralne čistilne naprave Piran. Sanacija bo izvedena z vgradnjo poliesterskega vložka v obstoječ cevovod in z injiciranjem rahlo ekspanzivne cementne zmesi v kaverne (luknje) kopenske tlačne komore. S sanacijo bodo zagotovili, da prečiščena voda pravilno odteka v podmorski izpust.

Prav tako bodo v oktobru pričeli z izgradnjo novega fekalnega kanala v dolžini 80 m v Pacugu, ki bo v celoti potekal v cestnem telesu javne poti. Obstoječi kanal, ki poteka vzporedno z javno potjo, je dotrajan in poteka po zasebnih zemljiščih, zato ga je zaradi oviranega dostopa težko  vzdrževati. Na novo se bo izvedlo tudi vse hišne priključke, hkrati s fekalno kanalizacijo pa se bo izvedla tudi kabelska električna kanalizacija. Po končani izvedbi del bodo javno pot na novo prekrili z granitnimi kockami, celotno investicijo pa ocenjujejo na 70.000 EUR.

V Občini Piran se konstantno izvaja program ločevanja kanalizacijskega sistema t.j. ločevanja komunalnih odpadnih voda od meteornih voda. V mesecu oktobru bo izvedena nova navezava fekalnega kanala iz Belokriške ceste na Staro cesto v skupni dolžini približno 50 m, za kar je predvideno 20.000 EUR proračunskih sredstev. Z izvedbo tega novega fekalnega odseka se bo zmanjšala obremenitev čistilne naprave, saj se bodo po novem iz tega območja odvajale samo  odpadne vode na čistilno napravo, meteorne vode pa se bodo iztekale v morje.

Poleg kanalizacijskega sistema bodo sanirali tudi Čistilno napravo v Novi Vasi in Čistilno napravo v Svetem Petru. Pri prvi bodo čistilno napravo opremili z vodovodnim priključkom in izvedli zunanjo ureditev z novo varovalno ograjo in na novo urejenim dostopom in obračališčem. Na Čistilni napravi Sveti Peter pa bodo sanirali plazeče brežine, uredili meteorno kanalizacijo ter vzpostavili ponikovalni objekt. Vrednost obeh investicij bo predvidoma znašala 70.000 EUR.

Z izvedbo novih investicij bodo zagotovili boljše delovanje celotnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav, vse z namenom zaščite javnega zdravja.

K zasledovanju okoljskih ciljev in striktnemu spoštovanju pravil pa so poklicani tudi vsi uporabniki, saj le s pravilnim poseganjem v javno kanalizacijo preprečujemo onesnaževanja nadzemnih in podzemnih voda. Vsi nepravilno izvedeni hišni priključki in napačni priklopi na javno kanalizacijo so potencialni povzročitelji onesnaženj, ki lahko ogrozijo naše zdravje ali naše okolje. Javna kanalizacija je zahteven sistem, zato mora biti vsak poseg izveden strokovno, pravilno in s soglasjem upravljavca.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda