Uredbe o metodologiji oblikovanja cene 24-urne dežurne pogrebne službe še ni

Okolje Piran, d.o.o. je 26. septembra 2017 pridobilo dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je izdano v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, vendar obveza po pridobitvi dovoljenja ni edina novost, ki jih je prinesel zakon. Ta predvideva tudi uskladitev občinskih podzakonskih aktov in oblikovanje novih cen storitev.  Podlaga za oblikovanje cen storitev je Uredba o metodologiji oblikovanja cen, ki pa jo država še ni sprejela.

Okolje Piran, d.o.o. obvešča vse uporabnike, da nemoteno opravljajo  vse pogrebne in pokopališke storitve po obstoječih veljavnih cenah, tudi 24-urno dežurno pogrebno službo. Pričakujejo, da bo država podaljšala občinam rok za sprejetje občinskega odloka o pokopališkem redu in oblikovanje nove cene. Šele ko bodo  zagotovljeni vsi pogoji za sprejetje novih aktov, bodo lahko posredovali na občinski svet svoje predloge novih cen, medtem pa služba nemoteno deluje.

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda