Uporabniki plačujejo le upravičene stroške

Na odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja ne odlagamo odpadkov že od leta 2011 dalje. Na odlagališču trenutno potekajo zapiralna dela, dokončno zaprtje odlagališča pa je predvideno do izteka okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje odlagališča, najkasneje do 30.6.2018. Kljub slabim vremenskim razmeram se na vso moč trudimo, da bi dela dokončali v roku, ki ga je določila Agencija Republike Slovenije za okolje.

Storitve obdelave in odlaganja odpadkov za našo občino so, od prenehanja odlaganja na občinsko odlagališče, izvajali najugodnejši ponudniki, ki so bili izbrani s postopkom javnega naročanja. Od leta 2017, na podlagi začasne neposredne pogodbe, mešane komunalne odpadke in kosovne odpadke prevzema podjetje Snaga Ljubljana, d.o.o. Storitve obdelave in odlaganja odpadkov torej ne opravljamo sami, za našo občino jo izvaja Snaga Ljubljana, našim uporabnikov pa jo zaračunamo mi.

Pri oblikovanju cen storitev javnih služb zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov, se striktno držimo določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS 87/2012). Pri oblikovanju cene storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov je v 6. odstavku 22. člena omenjene uredbe določeno, da upravljavec odlagališča zaračuna vse stroške storitev odlaganja odpadkov. Zaračunavanje stroškov odlaganja je možno le za dejansko opravljeno storitev, torej samo za odpadke, ki se dejansko odlagajo na odlagališče po obdelavi. Snaga Ljubljana, d.o.o. opravi storitev odlaganja odpadkov po obdelavi in jo tudi zaračuna Okolju Piran, mi pa nadalje našim uporabnikom.

V našem Elaboratu o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja z odpadki, stroški povezani z odlagališčem nenevarnih odpadkov Dragonja, ki je v zapiranju, kot so monitoringi, čiščenje izcednih voda ter vsi stroški vezani na zaprtje odlagališča, niso vključeni v ceno storitev zbiranja, obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, saj se nanašajo na odpadke iz preteklih obdobij.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                          Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                          Alen Radojkovič