Svetniki v Piranu potrdili nove cene privezov, kanalščine in ravnanja z odpadki

Piranski občinski svetniki so na 5. redni seji sprejeli Letno poročilo Okolja Piran za leto 2022, Program dela in finančni načrt za leto 2023 ter potrdili elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter nov cenik pristaniških pristojbin za pristanišči Piran in Portorož.

Občinski svet je z večino glasov sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Okolje Piran za leto 2022, iz katerega izhaja, da je družba realizirala dobiček iz poslovanja v višini 384.261 evrov, medtem ko čisti dobiček znaša 257.339 evrov. Iz poročila izhaja tudi, da je poslovodstvu uspelo predčasno sanirati podjetje, čigar delo je nadzorni svet ocenil kot zelo uspešno, saj je od nastopa mandata ravnalo v dobro družbe, s skrbnostjo vestnega in uspešnega gospodarstvenika ter v skladu s sprejetimi sanacijskimi ukrepi. “Ob koncu leta 2022 lahko zaključim, da so cilji, ki se nanašajo na vzpostavitev pozitivnega poslovanja in izboljšanja likvidnosti ob istočasnem dvigu kakovosti storitev doseženi,” je poročilo sklenil direktor javnega podjetja Gašpar Gašpar Mišič.

Avtor fotografije: Jaka Ivančič

V nadaljevanju so svetniki podali soglasje k programu dela (finančnemu načrtu) podjetja za leto 2023 ter potrdili povišanje cen t.i. kanalščine, smetarine ter pristaniških pristojbin.

Mesečni strošek kanalščine bo za uporabnike, ki porabijo do 8m³ vode, ostal nespremenjen, za gospodinjstva in male uporabnike, ki porabijo do 10m³ vode, se bo cena kanalščine podražila za dva odstotka, pri porabi do 16m³ pa za osem odstotkov. Nekoliko višje bodo položnice tudi za uporabnike z lastnimi greznicami, in sicer za štiri odstotke, medtem ko se bodo cene izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za porabnike iz gospodarstva podražile za šest odstotkov. Kljub temu bodo uporabniki v Piranu za ravnanje z odpadno vodo plačevali občutno manj kot v Izoli, kjer znaša strošek na gospodinjstvo za 16m³ porabljene vode 30,73 evrov oz. 54% več kot v Piranu, v Kopru in Ankaranu pa je strošek storitev za isto porabo vode višji kot v Piranu za 10% in znaša 23,71 evrov.

Po triletnem obdobju nespremenjenih cen bodo junija višji tudi zneski na položnicah za smetarino. Sklenitev pogodbe s koncesionarjem Simbio iz Celja septembra leta 2019 je Okolju Piran v zadnjih štirih letih zagotavljala nižje cene obdelave in odlaganja odpadkov v primerjavi z ostalimi občinami, ki so dražile storitve ravnanja z odpadki, medtem ko jih je Okolje celo znižalo. Cene so blažili tudi z nadzorom, zagotavljanjem najnižjih upravičenih stroškov, povečanjem deleža ločeno zbranih odpadkov ter s konstantnim vključevanjem novih uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki, toda zaradi povišanih stroškov električne energije, inflacije ter povečanih stroškov dela obstoječa cena iz leta 2020 cene javnih služb ne pokriva več. Občinski svet je zato potrdil dvig cen storitve zbiranja komunalnih odpadkov za 14-odstotkov za uporabnike iz gospodinjstva in za 17-odstotkov za gospodarske subjekte. Te ostajajo za gospodinjstva kljub podražitvi nižje kot v Kopru, nižje pa bodo tudi od Izole, kjer so prav tako v postopku sprejemanja novih cen. Po neuradnih podatkih se v Izoli obeta 20% podražitev cen ravnanja z odpadki, medtem ko so v Kopru še v fazi izračunavanja cen.

Podražitev čaka tudi imetnike plovil, ki imajo stalne komunalne priveze v pristaniščih Piran in Portorož. Cene slednjih je Javno podjetje Okolje Piran nazadnje usklajevalo leta 2017, in sicer na podlagi cenitvene analize iz leta 2016. V obdobju od uveljavitve obstoječih cen iz leta 2017 do danes je znašala stopnja inflacije 21,2%. Ker je primerjalna analiza z drugimi pristanišči v občinah slovenske Istre pokazala, da so cene v Piranu najnižje v skoraj vseh segmentih cen komunalnih privezov, so občinski svetniki sprejeli nov cenik, ki predvideva dvig pristojbin za komunalne priveze v krajevnih pristaniščih za 11,5%, za segment turističnih in gospodarskih privezov pa 21,2% podražitev. So pa nove cene vseeno pol cenejše kot tiste v lucijskem krajevnem pristanišču Kanala Fazan, s katerim upravlja Marina Portorož.