Sprememba cene ravnanja z odpadki

 

Okolje Piran, d.o.o. je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS 87/2012, 109/2012 – v nadaljevanju Uredba) pristopilo k predračunu cen storitev ravnanja z odpadki in podalo na Občinski svet predlog za potrditev cene ravnanja z odpadki.

Predlog je podan na podlagi  Elaborata  o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe, ki je izdelan v skladu s predpisano metodologijo uredbe. V skladu z 22. členom Uredbe se pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo:

  • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
  • obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
  • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

Občinski svet je predlog cene ravnanja z odpadki Okolja Piran, d.o.o. obravnaval in sprejel na svoji 22. redni seji, dne 18.7.2017, cene pa se uporabljajo za storitve, ki so bile opravljene od 1.9.2017 dalje. Uporabnikom bodo spremembo cene obračunali za storitve opravljene v septembru, sprememba bo torej na položnicah, ki jih bodo uporabniki prejeli v začetku oktobra.

Okolje Piran, d.o.o. izvaja vsebinsko in kakovostno različne storitve, zato oblikuje cene za dve različni storitvi zbiranja odpadkov:  ZiPg (zbiranje in prevoz za gospodinjstva) in ZiPG (zbiranje in prevoz za gospodarstvo).

Cena za gospodinjstva je oblikovana na način, da se za redni program storitev zbiranja odpadkov določa fiksni strošek po uporabniku (gospodinjstvu), za storitev obdelave in odstranjevanja odpadkov pa se strošek določa glede na število članov v gospodinjstvu.

Podlaga za izračun cen so kalkulativni elementi, ki izhajajo iz načrtovanih količin in stroškov po posameznih vrstah storitev javnih služb.

Cena storitev za uporabnike iz gospodinjstva, ki znaša 0,3336 €/kg (18,4568 €/m3) je višja od obstoječe za 1,2 %  (za 0,5% pri ceni €/m3). Cena se poviša zgolj pri enočlanskih gospodinjstvih, in sicer le za 0,85%, pri vseh ostalih gospodinjstvih  pa se cena nekoliko zniža, kar je razvidno iz spodnje tabele.

GOSPODINJSTVA ZBIRANJE ODPADKOV             OBVEZNI PROGRAM

ZiPg – po uporabniku

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV                    po številu oseb pri uporabniku NOVA CENA 

RAVNANJA Z ODPADKI                     v EUR z DDV

STARA CENA                   V EUR % spremembe
št.članov v gospodinjstvu strošek na uporabnika    1 m3 – EUR strošek na osebo              0,53 m3 – EUR strošek na uporabnika strošek na uporabnika 2017/2013
1 10,52 3,80 14,32 14,20 0,85
2 10,52 7,61 18,12 18,20 -0,42
3 10,52 11,41 21,93 22,30 -1,68
4 10,52 15,21 25,73 26,40 -2,54
5 10,52 19,01 29,53 30,50 -3,17
6 10,52 22,82 33,33 34,60 -3,66

 

Za uporabnike iz gospodarstva znaša nova cena 0,5354 €/kg (38,9398 €/m3) in je višja od obstoječe za 1,5% (za 3,9% pri ceni €/m3), kar je razvidno iz spodnje tabele.

GOSPODARSTVO NOVA CENA  RAVNANJA Z ODPADKI  z DDV STARA CENA % podražitve
manjši povzročitelji 0,26m3        (60 l /teden) 11,08 10,67 3,9
manjši povzročitelji 0,52m3         (120 l /teden) 22,17 21,34 3,9
manjši povzročitelji 1,04m3         (240 l/teden) 44,35 42,68 3,9
večji povzročitelji  2,08 m3            (480 l/teden) 88,68 85,34 3,9
večji povzročitelji 3,33 m3          (770 l/teden) 141,99 136,65 3,9

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Izhodišča za oblikovanje cen izhajajo iz vrednosti in obsega javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb, medtem ko donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev Okolje Piran, d.o.o. ni zajelo v kalkulacijo, prav tako ni upoštevalo izgube iz preteklega obdobja. Izhodišča pri oblikovanju cen so načrtovani stroški in načrtovane količine opravljenih storitev.

Bistveni razlog , ki je vplival na za oblikovanje nove cene, je sprememba strukture cene, saj se je s spremembo okoljske zakonodaje in s podpisom pogodbe z novim prevzemnikom odpadkov, Snaga javno podjetje d.o.o., Ljubljana, spremenil način izvajanja storitev in posledično struktura cene storitev.

Pri izračunu cen storitev ravnanja z odpadki leta 2013, skladno z uredbo, so veljali predpisi, ki so omogočali ročno obdelavo odpadkov pred odlaganjem / odstranjevanjem, zato je bilo možno in dovoljeno odložiti na odlagališčih bistveno večji delež mešanih komunalnih odpadkov.

S spremembo zakonodaje, ki določa mehansko obdelavo odpadkov (MBO), kot obvezen postopek ravnanja z odpadki, se je razmerje med stroški obdelave in stroški odstranjevanja bistveno spremenilo.  Zakonodaja predpisuje obdelavo vseh odpadkov, ki se predajo v nadaljnje ravnanje, pri čemer nastajajo visoki stroški obdelave, se pa zato odloži bistveno manjši delež kot pri prvem izračunu cene. V letu 2013 je bilo odloženih 50% odpadkov, medtem ko je v letu 2017 predvideno odlaganje le 4,9 % mešanih komunalnih odpadkov, kar bistveno vpliva na strukturo stroškov. Zaradi pravilnega izkazovanja stroškov in prihodkov,  je izvajalec javne službe pristopil k oblikovanju nove cene storitev ravnanja z odpadki.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda