Seznanitev z ugotovitvami Inštituta za forenzične preiskave v financah in računovodstvu glede primernosti višine najemnine za Centralno plažo Portorož

 

Javno podjetje Okolje Piran je po februarski kriminalistični preiskavi Nacionalnega preiskovalnega urada naročilo izdelavo strokovnega mnenja o primernosti najemnine za del oddane portoroške plaže. Neodvisni izvajalec z Inštituta za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri Visoki šoli za računovodstvo in finance, doc. dr. Branko Mayr, je na podlagi pregleda obsežne listinske dokumentacije ugotovil, da je bila odločitev o oddaji predmetne nepremičnine v najem smotrna, najemnina pa glede na specifičnost rabe zemljišča visoka in za Okolje Piran veliko ugodnejša od lastnega upravljanja.

Družba Okolje Piran je bila z dnem nastopa novega direktorja Gašparja Gašparja Mišiča, 14. junija 2019, zaradi presežka stroškov nad prihodki insolventna in nelikvidna. Ob prevzemu mandata je zato takoj pričel z ukrepi finančne sanacije, optimizacije in zniževanja stroškov na vseh segmentih poslovanja družbe. Priložnost, ki bi pripomogla k izboljšanju poslovanja podjetja, je prepoznal tudi v oddaji 2165 kvadratnih metrov velikega dela Centralne plaže Portorož, saj je plaža nepogrešljiv del turistične infrastrukture in v kombinaciji s hotelsko ter gostinsko dejavnostjo predstavlja dodano vrednost, medtem ko zaradi visokih stroškov poslovanja kot samostojna dejavnost ni donosna, kar je bilo razvidno tudi iz negativnih rezultatov poslovanja in večletne izgube.

Javno podjetje Okolje Piran je torej z namenom znižanja stroškov in povečanja prihodkov ter dviga turistične ponudbe v občini Piran, jeseni 2019 objavilo javni razpis za oddajo 2165 kvadratnih metrov površine Centralne plaže Portorož za obdobje 20 let z možnostjo podaljšanja. Oddaja dela Centralne plaže Portorož v najem je bila tudi del sanacijskega načrta družbe, za potrebe oddaje pa je bila izdelana cenitev s strani cenilca in izvedenca gradbene stroke Salka Pivaća.

Do izteka razpisa je prijavo oddalo le podjetje Hotel Palace Portorož d.o.o., ki je bilo tudi pobudnik najema. Novembra je bila nato sklenjena najemna pogodba za 18.402,50 evrov letne najemnine brez vračunanega davka, hotelsko podjetje pa je prevzelo tudi plačevanje nekaterih drugih obveznosti – reševalcev iz vode, uporabo sanitarij, plačila dela vodne pravice, čiščenja plaže ter obveznosti investicije za ureditev kopališča v višini 500.000 evrov.

Februarja 2020 je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) na podlagi naznanila občinskih svetnikov Občine Piran iz stranke Gibanje za občino Piran (GZOP), Davorina Petarosa in Nevenke Kavčič, sprožil preiskavo zoper direktorja Javnega podjetja OKOLJA Piran, d.o.o. Gašparja Gašparja Mišiča, zaradi suma zlorabe položaja. Glede na očitke, da naj bi direktor Okolja Piran pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabil svoj položaj z namenom, da družbi Hotel Palace Portorož pridobi veliko premoženjsko korist v znesku 3.231.950 EUR, je Okolje Piran naročilo Inštitutu za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri Visoki šoli za računovodstvo in finance strokovno mnenje glede primernosti najemnine za del oddane parcele.

 

Na podlagi pregleda celotne listinske dokumentacije je odgovorni strokovnjak Inštituta, doc. dr. Branko Mayr, izdelal strokovno mnenje, iz katerega izhajajo naslednja ugotovljena dejstva:

  • najemnina za 1m2 zemljišča po pogodbi je 8,50 EUR in je višja od primerljivih najemov in na ta način za najemodajalca ugodna;
  • glede na preteklo rabo predmeta (poslovanje z izgubo) menimo, da je bila odločitev najemodajalca o oddaji predmetne nepremičnine v najem, smotrna;
  • glede na dogovorjeno najemnino bi bila vrednost nepremičnine, izračunana s pomočjo mnogokratnika dogovorjene najemnine, 368.050,00 EUR, kar je veliko več od ocenjene tržne vrednosti nepremičnine po cenitvenem poročilu (predpostavka enaka rabe);
  • glede na pogodbene omejitve rabe in potrebna dodatna vlaganja je donosnost, uresničena z najemnino obravnavane nepremičnine, visoka.

 

Nadzorni svet Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. je bil s poročilom doc. dr. Banka Mayrja seznanjen na redni seji 14. maja 2020. Po obravnavi je v zvezi s tem ugotovil, da je direktor Javnega podjetja OKOLJE Piran, Gašpar Gašpar Mišič, ravnal v dobro družbe, s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, ker je najemnina za najem dela Centralne plaže Portorož, glede na specifičnost rabe predmeta najema, visoka in za Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. veliko ugodnejša od lastnega upravljanja v najem danega zemljišča.

 

STROKOVNO MNENJE KONCNO