Razpis za oddajo v najem gostinskega lokala »SEDAJ VINOTEKA ŠTRIGON« na Centralni plaži v Portorožu

OSNUTEK POGODBNE ŠTRIGON 27.02.2017

RAZPIS ŠTRIGON 27.02.2017

VINOTEKA_tloris 27.02.2017

Vinoteka-terasa 90 m2 – 27.02.2017

 

Naročnik 22.3.2017 dopolnjuje razpisno dokumentacijo:

A.) Naročnik s popravkom določa:

Besedilo iz razpisa

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov na dan pridobitve potrdila ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb. Ponudnik v poslovnem letu 2015 ni posloval z izgubo, kar dokazuje s svojo bonitetno oceno, ki pa ne sme biti slabša od SB6.

Dokazila:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdila poslovnih bank za vsak odprt transakcijski račun iz katerih bo razvidno, da na dan izdaje potrdila ni bil blokiran iz razlogov naštetih v prejšnji alineji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

S.BON-1 (za samostojnega podjetnika) ali S.BON-1/P (za podjetje), ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Pri tem ocena ne sme biti slabša od SB6.

OPOMBA: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih ponudnikov.

 se spremeni tako, da se ta glasi:

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov na dan pridobitve potrdila ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb. Ponudnik v poslovnem letu 2015 ni posloval z izgubo, kar dokazuje s svojo bonitetno oceno, ki pa ne sme biti slabša od SB7.

Dokazila:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdila poslovnih bank za vsak odprt transakcijski račun iz katerih bo razvidno, da na dan izdaje potrdila ni bil blokiran iz razlogov naštetih v prejšnji alineji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

S.BON-1 (za samostojnega podjetnika) ali S.BON-1/P (za podjetje), ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Pri tem ocena ne sme biti slabša od SB7.

OPOMBA: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih ponudnikov.

Ostali razpisni pogoji se ne spreminjajo.

 

ROK ZA ODDAJO PONUDBE SE PODALJŠA DO VKLJUČNO DNE 27.3.2017 DO 12:00 URE!

 

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 27.03.2017 ob 12:30 v SEJNI SOBI Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., na naslovu Arze 1 B, 6330 Piran.