Razpis za delovno mesto direktorja

Na podlagi 27. člena Statuta Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., Nadzorni svet družbe razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA DRUŽBE (M/Ž)

Kandidat mora poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje:

 • da ima univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju poslov v dejavnostih, ki se opravljajo v javnem podjetju oziroma podobnih dejavnostih,
 • da je ustrezno strokovno usposobljen in ima organizacijska in druga znanja in zmožnosti za uspešno opravljanje te funkcije,
 • osnovno znanje jezika italijanske narodne skupnosti,
 • kandidat mora predložiti program razvoja družbe po posameznih dejavnostih in življenjepis z opisom dosedanjega dela.


Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:

 1. Izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09, 33/11 ,91/11, 100/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19– ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O), da:
   • ni član drugega organa vodenja ali nadzora družbe,
   • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejavna zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
   • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved,
   • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
 1. Izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge ali tretje alineje 1. točke iz uradnih evidenc.

Direktorja podjetja imenuje ustanovitelj družbe na predlog Nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidati naj pisne prijave, v zaprtih kuvertah, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo na Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 B, 6330 Piran, za Nadzorni svet – z oznako »Prijava na razpis za imenovanje direktorja družbe Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. – Ne odpirati«, v roku 15 dni od objave tega razpisa.

Kandidati bodo o izbiri oziroma imenovanju obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za prijavo kandidatov.

Predsednik Nadzornega sveta
Roman Bažec