Prosto delovno mesto: REFERENT FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA I – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

REFERENT FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA I – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • višješolska ali višja strokovna izobrazba,
  • 2 leti delovnih izkušenj,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela s preglednicami,
  • osnovno znanje dela z urejevalniki besedil,
  • osnovno poznavanje računalniških omrežij,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • mesečno spremljanje gibanja stroškov po stroškovnih mestih in priprava poročil,
  • skrb za pravilno arhiviranje računovodske dokumentacije,
  • pregledovanje temeljnic za knjiženje poslovnih dogodkov,
  • priprava letnega popisa sredstev (opredmetena, neopredmetena, drobni inventar),
  • obračun amortizacije,
  • prevrednotenje naložb in materialno knjigovodstvo,
  • priprava in knjiženje vseh obračunov (podjemne pogodbe, avtorski honorarji, plačilo preko blagajne, sejnine, potni nalogi,…)
  • vnos inkasa na plaži,
  • nadomeščanje referenta za finance (v delu pravočasne oddaje mesečnega DDV-O), referenta finančno-računovodskega sektorja II in strokovne sodelavke za področje analiz, stroškov in knjigovodenja ter nadomeščanje blagajne (prva menjava) – v času njihove odsotnosti,
  • spremljanje predpisov in poznavanje SRS ter ostale zakonodaje na področju računovodstva ter prenos informacij na sodelavce,
  • predlogi sprememb in izboljšav za svoje delovno mesto,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje finančno-računovodskega sektorja v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in 3 mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 20. 5. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 17. 5. na: