Namera o oddaji – začasna prodajna mesta v Luciji pri TPC-ju 2015

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. objavlja

 

NAMERO

 

o oddaji v najem površine za postavitev začasnih prodajnih tržničnih mest v Luciji pri TPC-ju za leto 2015 – 12 prodajnih mest z naslednjo namembnostjo:

 

–       prodaja sadja in zelenjave – 10 prodajnih mest

–       prodaja kisa, olja, medu in drugih produktov predelave iz opravljanja kmetijske dejavnosti – 2 prodajni mesti

 

Osnovni pogoji oddaje začasnih prodajnih mest so:

–       cena najema za celotno obdobje najema (od 10.02.2015 do 31.12.2015) je 500,00 EUR (brez DDV);

–       najemnik plača varščino za stojnico v višini 100,00 EUR z namenom, da se prodajno mesto vrne v istem stanju kot je pridobljeno, upoštevajoč normalno obrabo;

–       najemnik je v dogovorjenem času najema dolžan poslovati vsaj vsako soboto, pod pogoji in v urniku, ki ga določi upravljavec v pogodbi. V primeru, da najemnik ne spoštuje pogojev in urnika, se pogodba lahko prekine;

–       vsako kmetijsko gospodarstvo (oziroma pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s prodajo blaga, ki je predmet tega razpisa) lahko zaprosi le za 1 prodajno mesto. V kolikor bi ostala prosta prodajna mesta, se lahko kmetijskemu gospodarstvu (oziroma pravni ali fizični osebi, ki se ukvarja s prodajo blaga, ki je predmet tega razpisa), ki že ima dodeljeno prodajno mesto, pod enakimi pogoji lahko dodeli še dodatno prodajno mesto;

–       v primeru večjega povpraševanja glede na število stojnic je dopustno združevanje ponudnikov v okviru posamezne stojnice.

 

Najemodajalec lahko v primeru, da sta začasno prodajno mesto ali njegova okolica neurejena ter, da je o tem predhodno obvestil najemnika in ga pozval k odpravi pomanjkljivosti, najemnik pa le-tega ni storil, odpove pogodbo.

 

Merila za oblikovanje vrstnega reda prijavljenih ponudnikov, ki jih točkovno opredeli upravljavec, so:

–  ponudnik, ki ima sedež kmetijskega gospodarstva v občini Piran (50 Točk),

–  ponudnik, ki ima sedež kmetijskega gospodarstva izven občine Piran (30 Točk),

–  ponudnik, ki nima registrirane kmetijske dejavnosti in se ukvarja s prodajo sadja,

zelenjave in poljščin ali produktov predelave kmetijskih proizvodov (20 Točk),

–  ponudnik je vsaj enkrat tedensko (glede na razpoložljivost prodajnih prostorov v Piranu)

pripravljen ponuditi svoje izdelke tudi na tržnici v Piranu (10 Točk),

 

V primeru, da bo ponudnikov več, kot je razpoložljivih stojnic, bo ob enakem številu doseženih točk o izboru najemnika odločal žreb.

 

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. bo obravnavalo le prijave z naslednjimi dokazili:

  1. Dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID).
  2. Pri prodaji produktov predelave kmetijskih proizvodov, mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila, oziroma certifikat kakovosti.
  3. Ponudniki, ki ne opravljajo kmetijske dejavnosti so dolžni dostaviti dokazila, iz katerih bo razvidno, da imajo registrirano dejavnost prodaje sadja, zelenjave in poljščin ali prodajo produktov predelave kmetijskih proizvodov.
  4. Dokazilo o plačilu 100,00 EUR varščine za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, transakcijski rač. št. 10100-0032414679 pri Banki Koper d.d.

Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici na naslov:

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

Arze 1 b, 6330 Piran

s pripisom na ovojnici »prodajna mesta Lucija 2015 – ne odpiraj«.

 

Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na sedež Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran prispele najkasneje do 09.02.2015 do 12,00 ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 09.02.2015 ob 12,30 uri v sejni sobi družbe.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 09.03.2015.

 

Ponudnike, ki imajo do Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali.

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov.

 

Lokacije stojnic se bodo izbranim ponudnikom oddale z žrebom. Dve stojnici (na vsaki strani po ena stojnica) sta namenjeni prodaji produktov predelave kmetijskih proizvodov.

 

V kolikor se katera od stojnic ne bo oddala, se lahko le-ta odda po poteku razpisa in sicer po izklicni ceni prvemu ponudniku, ki predloži ustrezno ponudbo. V primeru nezasedenosti stojnic, se lahko le-te oddajo glede na podano vlogo, tudi za krajša obdobja. Mesečni najem stojnice v tem primeru znaša 90 EUR (brez DDV), tedenski pa 21 EUR (brez DDV).

 

Najemnina za prodajno mesto se poravna v treh obrokih in sicer:

–       30 % ob podpisu pogodbe

–       40 % do 15. julija 2015

–       30 % do 30. septembra 2015.

 

Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri. Morebitnim neizbranim ponudnikom se varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v prvo najemnino.

 

Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov.

 

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu prvega obroka najemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva izbire.

 

Plačilo najemnine je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo ob delavnikih med 11. in 15. uro na tel. št. 05/61-750-50 (ga. Verica VOŽIČ).

 

 

Direktor družbe:

Darij BARRILE, univ. dipl.ekon.

Namera o oddaji – zač. prod. mesta v Luciji pri TPC-ju 2015