Javno naročilo za “Sanacijo črpališča Fiesa”

Naročnik Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. v skladu z določili Zakona o javnem naročanju vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »SANACIJA ČRPALIŠČA FIESA«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili iz tega povabila in navodili.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1774  najkasneje do 10.7.2018 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom “ODDANO”.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila CRPALISCE FIESA

ESPD_OKOLJE Piran_sanacija crpalisca Fiesa

NACRT ELEKTRO INSTALACIJ

NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

NACRT STROJNIH INSTALACIJ

PREDRACUN FIESA