Javno naročilo za izgradnjo pokrite tržnice v Luciji

št. na e-JN: JN-16826

št. na PJN: JN005380/2022-W01

Naročnik Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. v skladu z določili Zakona o javnem naročanju vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »IZGRADNJO POKRITE TRŽNICE V LUCIJI«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili iz tega povabila in navodili.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 29. 8. 2022 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom “ODDANO”.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA TRŽNICA LUCIJA

OKOLJE_ESPD TRžNICA LUCIJA