Javno naročilo za izgradnjo mostovža v kanalu Sv.Jerneja

Št. Na e-JN: JN-17067

Št. Na PJN JN005566/2022-B01

Naročnik Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. v skladu z določili Zakona o javnem naročanju vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »IZGRADNJO MOSTOVŽA V KANALU SV.JERNEJA«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili iz tega povabila in navodili.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 5.9.2022 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom “ODDANO”.

Prenos dokumentacije

Popravek predračuna 26. 8. 2022

Naročnik je objavil popravljen popis del »PREDRAČUN 26082022«. Ponudnik izpolni obrazec ter ga predloži k ponudbeni dokumentaciji.
Dodana je postavka št.4 v razdelku I.PREDDELA. Popravljena je postavka št.2 v razdelku III. IZVEDBA MOSTOVŽA S PRIVEZI.

Popravek predračuna