Javno naročilo za “Dobavo specialnega komunalnega vozila samonakladalca z dvigalom”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Dobava spec kom vozila samonakladalca z dvigalom

ESPD Dobava specialnega komunalnega vozila samonakladalca z dvigalom

Priloga 1 PONUDBA

Priloga 2 predračun za dobavo samonakladalca

Priloga 2A Ponudba za leasing

Priloga 3 Tehnične specifikacije dobava samonakladalca

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovnje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referencno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

Priloga 8 Poobalstilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo specialnega komunalnega vozila