Javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti “ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA”

Dokumentacija v zvezi z oddajo NMV Sistem plačevanja parkirninr preko mobillnega telefona

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2

Podatki o ponudniku

Priloga 3 Referenčno potrdilo

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 ESPD

ESPD plačevanje parkirnine SMS

Priloga 6 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 7 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba

Priloga 8 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 9 Vzorec pogodbe

Priloga 10 Tiskano gradivo