Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO)”

 

Dokumentacija z zvezi z JNM izbira najugodnejšega ponudbnika za prevzem BRKO

Priloga 1 Ponudba BRKO

Priloga 2 Predračun prevzem in obdelava NNO iz CČN Piran

Priloga 2 Predračun za prevezm BRKO

Priloga 3 Tehnične specifikacije prevzem BRKO

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt (2)

Priloga 7 ESPD (2)

Priloga 7 ESPD 2

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba (2)

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj (2)

Priloga 11 Pogodba