Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izbira izvajalca za naklad in prevoz komunalnih odpadkov v RCERO Celje za obdobje dveh let”

Dokumentacija v zvezi z oddajo NMV Izbira izvajalca za naklad in prevoz KO v RCERO Celje za obdobje dveh let

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun nakladanje in prevoz MKO in KOG

Priloga 3 Tehnične specifikacije Prevzem in odvoz ločenih frakcij komunalnih odpadkov

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

Priloga 8 ESPD

Priloga 8 ESPD Izbira izvajalca za naklad in pretovor in prevoz KO v RCERO Celje

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 10 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 11 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 12 Soglasje podizvajalca

Priloga 13 Pogodba nakladanje in prevoz v RCERO Celje