Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Dobava stroja za pranje in pometanje javnih površin”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Dobava stroja za pranje in pometanje JP

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun za dobavo stroja za pranje in pometanje JP

Priloga 3 Tehnične specifikacije dobava stroja za pranje in pometanje JP

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt NMV Dobava stroja za pranje in pometanje JP

Priloga 7 ESPD

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo pralnega stroja za JP