Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Dobava štirih električnih vozil za prevoz blaga in potnikov v javnem potniškem prometu”

Dokumentacija z zvezi z oddajo JNMV Dobava štirih električnih vozil za prevoz blaga in potnikov v javnem potniškem prometu

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun za dobavo štirih el vozil

Priloga 3 Tehnične specifikacije vozil

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Meninčna izjava za zavarovanje resnosti

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo štirih električnih vozil

ESPD Dobava štirih električnih vozil