Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Dobava komunalnega vozila z nadgradnjo samonakladalec”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JNMV Dobava komunalnega vozila z nadgradnjo – samonakladalec

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun za dobavo samonakladalca

Priloga 3 Tehnične specifikacije samonakladalec

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Meninčna izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

Priloga 7 ESPD

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo samonakladalca